Level 9 Level 11
Level 10

dates


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
thứ hai
lundi
thứ ba
mardi
thứ tư
mercredi
thứ năm
jeudi
thứ sáu
vendredi
thứ bảy
samedi
chủ nhật
dimanche
tháng giêng
janvier
tháng hai
février
tháng ba
mars
tháng mười một
novembre
tháng chạp
décembre
hôm nay là thứ năm , ngày 13 tháng 11 , năm 2016
aujourd'hui on est le jeudi 13 novembre 2016
hôm nay là chủ nhật , ngày 26 tháng chạp , năm 2026
aujourd'hui on est le dimanche 26 décembre 2026
tháng tư
avril
hôm nay là thứ mấy?
quel jour sommes nous?
hôm nay là ngày chín tháng năm
aujourd'hui, c'est le 9 mai
hôm nay là ngày mấy?
quel est la date d'aujourd'hui?
năm trước
l'année précédente
năm nay
cette année
mùa xuân
printemps
mùa hè
été
mùa thu
automne
mùa đông
hiver
mùa mưa
saison des pluies
mùa khô
saison sèche