Level 5 Level 7
Level 6

61 - 75


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ai
that (m)
ai djalë
that boy
ai kompjuter
that computer
ajo
that (f)
ajo pemë
that tree
Kjo është një makinë e shtrenjtë.
This is an expensive car.
Ajo ndërtesë është shumë e lartë.
That building is very tall.
shumë
very
keq
bad
mirë
good
Ai kamion është i ngadaltë.
That truck is slow.
ngadaltë
slow
Ajo pemë nuk është e gjelbër.
That tree is not green.
gjelbër
green
një ditë e nxehtë
a hot day