1
Ready to learn
begroetingen
2
Ready to learn
nog eens begroetingen
3
Ready to learn
mijn naam !!! (1)
4
Ready to learn
naam !!! (2)
5
Ready to learn
oefening pers. voorn. woorden !!!!
6
Ready to learn
ik ben. ik ben van (dave, nancy, viola,...) !!!!
7
Ready to learn
verschil in gesprek tssn man en vrouw !!!!
8
Ready to learn
ik heet - jij heet !!!!
9
Ready to learn
hij - zij (1) !!!!
10
Ready to learn
hij - zij (2) !!!!
11
Ready to learn
ali en greta !!!!
12
Ready to learn
3-10 verkorte vorm
13
Ready to learn
0-10 arabisch - audio
14
Ready to learn
11-19 in cijfers en letters
15
Ready to learn
21-99
16
Ready to learn
20-100
17
Ready to learn
100 - 1000
18
Ready to learn
eigen woordenschat
19
Ready to learn
garçon
20
Ready to learn
diakritische tekens
21
Ready to learn
iets niet begrepen !!!!!
22
Ready to learn
beleefdheid
23
Ready to learn
46 kleuren
24
Ready to learn
courante uitdrukkingen 1
25
Ready to learn
courante uitdrukkingen 2
26
Ready to learn
courante uitdrukkingen 3
27
Ready to learn
courante uitdrukkingen 4
28
Ready to learn
uitdrukkingen met allah *
29
Ready to learn
hamburger king
30
Ready to learn
telefoon 1
31
Ready to learn
telefoon 2
32
Ready to learn
telefoon 3
33
Ready to learn
telefoon 4
34
Ready to learn
telefoon 5
35
Ready to learn
erik en brigit
36
Ready to learn
salma en hisham
37
Ready to learn
hebben عند
38
Ready to learn
niet hebben ما عنديش
39
Ready to learn
hebben معا
40
Ready to learn
niet hebben ما معيش
41
Ready to learn
woordenschat thema 4 ned. - arab.!!!!
42
Ready to learn
woordenschat thema 4 arab. - ned. !!!!
43
Ready to learn
woordenschat schrift 1 !!!!
44
Ready to learn
woordenschat schrift 2 !!!
45
Ready to learn
woordenschat schrift 3 !!!
46
Ready to learn
woordenschat 1 !!!!
47
Ready to learn
woordenschat 2 kleine woordjes !!!
48
Ready to learn
anatomie
49
Ready to learn
ben je getrouwd ?
50
Ready to learn
vriend (in)
51
Ready to learn
vrienden hebben
52
Ready to learn
maanden van het jaar 1 !!!!
53
Ready to learn
maanden van het jaar 2 !!!!
54
Ready to learn
maanden van het jaar 3 (audio) !!!
55
Ready to learn
dagen van de week
56
Ready to learn
seizoenen - periodes
57
Ready to learn
woordenschat schrift 4
58
Ready to learn
de supermarkt
59
Ready to learn
dag week jaar
60
Ready to learn
51 (1) voornaamwoorden
61
Ready to learn
54 voegwoorden
62
Ready to learn
kennismaking
63
Ready to learn
53 bijwoorden (1)
64
Ready to learn
53 bijwoorden (2)