Level 23 Level 25
Level 24

Pīnyīn for Lesson 15


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Zhōngwén
中文
jiāo
yǔfǎ
語法
Hànzì
漢字
hái
kǒuyǔ
口語
bù gǎndāng
不敢當
hùxiāng
互相
xīn
yuèlǎnshì
閱覽室
zázhì
雜誌
bào
běn
túshūguǎn
圖書館
nàr
那兒
Wáng
bān
jiàoshì
教室
shíyànshì
實驗室
jiè
shēngcí
生詞