Level 25 Level 27
Level 26

Pīnyīn for Lesson 16


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tiáo
qúnzi
裙子
liǎng
zhāng
piào
jīng jù
京劇
wǎnshang
晚上
tài
cóng
zhǎo
zhèr
這兒
jiù
chuān
穿
jiàn
chènshān
襯衫
bái
lán
shàngyī
上衣
kùzi
褲子
dàyī
大衣
hēi
jùchǎng
劇場
zuòwèi
座位