Level 27 Level 29
Level 28

Pīnyīn for Lesson 17


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
diǎn
shítáng
食堂
chà
fēn
shàng kè
上課
xià kè
下課
yǐhòu
以後
shìr
事兒
huí
gēn
yìqǐ
一起
diànyǐng
電影
kāfēiguǎn
咖啡館
kāfēi
咖啡
bàn
děng
zǒu
shàng bān
上班
xià bān
下班
diànyǐngyuàn
電影院
biǎo
zhōng
yǐqián
以前