Level 35 Level 37
Level 36

Pīnyīn for Lesson 21


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shù
huār
花兒
zhēn
hǎo kàn
好看
zhù
sòng
送人
fēicháng
非常
tàitai
太太
duō
tiào wǔ
跳舞
gūniang
姑娘
ba
piàoliang
漂亮
gèng
xiàng
kāi
Bùlǎng
布朗
Rìběn
日本
liàng
gānjing
乾淨
xīnnián
新年
suìshu
歲數
lǐwù
禮物
zhàopiàn
照片
érzi
兒子
nǚér
女兒