Level 37 Level 39
Level 38

Pīnyīn for Lesson 22


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hòubiān, hou4bian1
後邊
xiǎo, xiao3
huāyuán, hua1yuan2
花園
fángzi
房子
kètīng, ke4ting1
客廳
pángbiān, pang4bian1
旁邊
shūfáng, shu1fang2
書房
chair
椅子
shǎo
zhuōzi
桌子
shàngbiān, shang4bian1
上邊
zǒngshì, zong3shi4
總是
zǒng, zong3
zhěnglǐ, zheng3li3
整理
chúfáng, chu2fang2
廚房
duìmiàn, dui4mian4
對面
bāngzhu, bang1zhu
幫助
bāng, bang1
cāntīng, can1ting1
餐廳
zuǒbiān, zuo3bian1
左邊
lĭbiān, li3bian1
裡邊
fángjiān, fang2jian1
房間
wòshì, wo4shi4
臥室
xǐzǎojiān, xi3zao3jian1
洗澡間
xǐ zǎo, xi3 zao3
洗澡
zěnmeyàng, zen3meyang4
怎麼樣
wàibiān, wai4bian1
外邊
xiàbiān, xia4bian1
下邊
qiánbiān, qian2bian1
前邊
yòubiān, you2bian1
右邊
zhōngjiān, zhong1jian1
中間
chuānghu, chuang1hu
窗戶
tào, tao4