Level 39 Level 41
Level 40

Pīnyīn for Lesson 23


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhèngzài, zheng4zai4
正在
diànshì, dian4shi4
電視
jiē, jie1
diànhuà, dian4hua4
電話
méiyou, mei2you
沒有
fùxí, fu4xi2
複習
kèwén, ke4wen2
課文
xīnwén
新聞
yǒuhǎo, you3hao3
友好
dàibiǎotuán, dai4biao3tuan2
代表團
dàibiǎo, dai4biao3
代表
cānguān, can1guan1
參觀
gōngchǎng, gong1chang3
工廠
gōngrén, gong1ren2
工人
fǎngwèn, fang3wen4
訪問
zhàopiàn
照片
dǎ diànhuà, da3 dian4hua4
打電話
míngtiān
明天
chéng
wàibiān, wai4bian1
外邊
wánr, wanr2
玩兒
chūfā, chu1fa1
出發
kāi chē, kai1 che1
開車
jiē rén, jie1 ren2
接人
zǒngjī, zong3ji1
總機
fēnjī, fen1ji1
分機
zhàn xiàn, zhan4 xian4
佔線
dǎ cuò le, da3 cuo4 le
打錯了
hàomǎ
號碼
Rénmín Rìbào
人民日報