Level 45 Level 47
Level 46

Pīnyīn for Lesson 26


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yánjiū
研究
wénxué
文學
zǎo
tán
huì
dāng
fānyì
翻譯
néng
jiāshēn
加深
rénmín
人民
liǎojiě
了解
yǒumíng
有名
zuòjiā
作家
huòzhě
或者
jiù
yīnggāi
應該
liǎ, lia3
kěyǐ, ke3yi3
可以
lǐxiǎng, li3xiang3
理想
kěshì, ke3shi4
可是
róngyì, rong2yi4
容易
yǒu zhì zhě shì jìng chéng, you3 zhi4 zhe3 shi4
有志者事竟成
chéngyǔ, cheng2yu3
成語
Lǔ Xùn, lu3 xun4
魯迅
Guō Mò ruò, guo1 mo4 ruo4
郭沫若
gējù, ge1ju4
歌劇
xiǎoshuō, xiao3shuo1
小說
shīgē, shi1ge1
詩歌
huà, hua4
huàr, huar4
畫兒
wǎnfàn, wan3fan4
晚飯
jìn lái, jin4 lai2
進來
chàngpiàn
唱片