Level 9 Level 11
Level 10

OBPS10. Kategorie významu v psychologii


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Význam
________ je vztah mezi označovaným a označujícím (Ferdinande de Saussure), vztah mezi slovem a předmětem, který označuje. Je určen znakem.
denotativní
_______ je označení konkrétní skutečnosti, definování objektu (jevu), který je označován.
konotativní
_______ je emocionální vztah spojený se slovem, osobní zkušenost.
sémantika
Věda o významu se nazývá _____
Znak
____ je věc (konvenční), která na něco poukazuje, je to něco, co zastupuje a reprezentuje něco jiného. (de Saussure)
arbitrární
Jazykové znaky jsou ______. Jsou spojeny pouze na základě konvence.
signifikant, signifikát
Složky znaku jsou _____ a ______.
signifikant
_______ je to, co je označující – obvykle zvuková nebo psaná podoba slova.
signifikát
_______ je to, k čemu se slovo vztahuje, tedy to označované.
Pierce
_______ je považován za zakladatele moderní sémiotiky, autor triády lingvistického dělení znaků.
Pierce
Ikon, index a symbol rozlišuje _____ .
Buhler
Symptom, signál a symbol rozlišuje ______.
ikon
_______ je obraz – mezi ikonickým znakem a označovaným předmětem je vztah podobnosti, např. fotografie, obraz.
index
_____ je příznak (symptom) – vztah kauzality, např. stopy v písku, pláč, kouř.
symbol
______ je vztah konvence, dohody, např. název tramvajové zastávky Znaky vytvářejí systémy, např. jazyk, jehož znakem jsou morfémy (resp. slova).
symptomy, exprese
_______ jsou např. zvýšená teplota je symptomem infekce, podstatou je ______. (Buhler).
signály, apel
_______ jsou nejprimitivnější forma znaků, zahřmění je signálem blížící se bouře a podstatou je ______ (Buhler).
symboly, zobrazení
_______ jsou věci a jevy zastupující třídy objektů, matka zastupuje třídu žen. Podstatou je ______. (Buhler).
Mill
_____ rozlišil 2 základní druhy významu: denotát (věc označována) a konotát (subjektivní asociace k věci).
Osgood
Zjišťování konotativního významu slov lze provádět pomocí metody, která se nazývá sémantický diferenciál, autorem je _____.
afordance
Termín _______ vyjadřuje, že potenciální způsoby využití předmětů jsou přímo vnímatelné.
Gibson
Afordance je termín ______ (autor).
Bruner
Podle ______ (autor) si dítě osvojuje 3 soustavy mentálních reprezentací: 1) akční (bez představ, jen pohybová zkušenost) 2) ikonický (mentální reprezentace přes smysly, ale bez slov), 3) symbolický (mentální reprezentace zprostředkované jazykem).