Level 10 Level 12
Level 11

OBPS11 + 12. Jazyk a řeč v psychologii / Tvořivost


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jazyk
_______ je systém znaků (symbolů), který má svou gramatickou stavbu, jejíž součástí je především syntax, tj. zákonitosti tvorby gramaticky správných vět.
řeč
____ je schopnost používat výrazové prostředky – a) verbální – mluva, písmo a b) neverbální – mimika, gesta, posunky.
povrchové, hluboké
Dle N. Chomského se lze jazykem zabývat jednak na ____ úrovni, také však na ______ úrovni.
performace
Porvchová úroveň která je tvořena konkrétními řečovými akty v konkrétním čase a situaci se nazývá _______ (Dle N. Chomského).
kompetence
Hlubší úroveň, která je stabilní strukturou vytvořena souborem znalostí o pravidlech jazyka, se nazývá _______. (Dle N. Chomského).
Jacobson
Schéma komunikačního aktu dobře popsal ______.
relevance
Teorie ______ Sperbera a Wilsona se pokouší vysvětlit metodu komunikace implicitních interferencí. Podstatou je, že lidská mysl instinktivně reaguje na "zakódované" informace ve sdělení tím, že takové informace, ke sdělovanému vztahuje jako relevantní.
nerespektování kontextu
______ ______ adresáta lze ilustrovat u malých dětí; Spočívá v tom, že nezohledňujeme „mysl“ druhého člověka. (interference v komunikaci)
iluze porozumění
_____ _____ je v podstatě důsledek nerespektování kontextu, protože dva dospělí lidé budou sdělení vnímat ve svých kontextech. (interference v komunikaci)
Vygotsky
________ chápal egocentrickou řeč jako řeč pro sebe, která nepotřebuje posluchače a která má několik variant: expresivní, regulační a též jako prostředek myšlení.
Torrance
_________ chápal tvořivost jako proces formování a testování hypotéz. Soustředil především na faktory fluence, flexibility, originality a elaborace.
citlivost
Faktor tvořivosti dle J. Guilforad _______ je definován jako: schopnost vidět rozpory v informacích, schopnost rozpoznat problém.
fluence
Faktor tvořivosti dle J. Guilforad _______ je definován jako: schopnost vytvářet plynule odpovědi na zadaný stimul.
flexibilita
Faktor tvořivosti dle J. Guilforad _______ je definován jako: schopnost měnit směr svého uvažování během zadaného úkolu, podle toho, zda to vede k nějakému pokroku.
originalita
Faktor tvořivosti dle J. Guilforad _______ je definován jako: schopnost vytvářet nové neobvyklé myšlenky, produkty, nápady, které jsou využitelné.
elaborace
Faktor tvořivosti dle J. Guilforad _______ je definován jako: schopnost rozpracovávat do detailů novou originální myšlenku.
redefinování
Faktor tvořivosti dle J. Guilforad _______ je definován jako: změna významu či reorganizace informací, po-užití starých poznatků novým způsobem.
Torrance
Fluence Flexibilita Originalita Elaborace, jsou faktory tvořivosti, na které se zaměřil _______.
Gardner
Snahou identifikovat, které rysy jsou typické pro tvořivého člověka se zabýval _______.
tvořivost
Výzkumy K. K. Urbana, J. S. Dacey a K. H.Lennonové zkoumaly _________.
Wallace
Odlišení "tvůrčí činnosti" jako pozorovatelné aktivity a "tvůrčího myšlení" jako něčeho vnitřního, vymezil _______.
Guilford
Orientace Preparace Inkubace Iluminace Elaborace Evaluace , jsou dle ______ (1.p, příjmení), fáze tvořivého myšlení.
Orientace
________ je ve fázi tvořivého myšlení (Guilford) okamžik, kdy jedinec rozpozná problém, je schopen problém formulovat.
Preparace
________ je ve fázi tvořivého myšlení (Guilford) vědomá etapa, kdy tvůrce sbírá informace o problému (kdo problém řešil, s jakým výsledkem, důvody neúspěchu).
Inkubace
________ je ve fázi tvořivého myšlení (Guilford) nevědomá etapa, etapa „zrání“ problému v mysli jedince, z vnějšku se nic neděje, jedinec nemá možnost se problému naplno věnovat, různě dlouhá, intuitivní etapa .
Iluminace
________ je ve fázi tvořivého myšlení (Guilford) náhlý vhled do problému, náhlé vyřešení (AHA zážitek), přijde na princip, jak se dá problém řešit.
Elaborace
________ je ve fázi tvořivého myšlení (Guilford) další rozpracovávání problému, aby se princip řešení dal plně využít.
Evaluace
________ je ve fázi tvořivého myšlení (Guilford) ověřování a zkoušení, zda nápad skutečně vede k vyřešení problému.
novost
Kritériem tvůrčího produktu je ______, nicméně si musíme uvědomit, že je rozdíl mezi dětským a dospělým pojetím tohoto kritéria.
Petty
_______ uvádí tyto následující fáze tvořivosti: inspirace, klarifikace, destilace, inkubace a pilná práce.
destilace
Zkoumání a posuzování nových myšlenek, je u Pettyho fází tvořivosti ______.
inspirace
Stádium téměř nahodilého hledání podnětů, motivů, námětů atd., je u Pettyho fází tvořivosti ______.
klarifikace
Ujasnění účelu a cíle práce, je u Pettyho fází tvořivosti ______.
Feldhusen
V anglosaských zemích existuje Purdueský program tvořivého myšlení, který navrhl _______ a jeho spolupracovníci.
Guilford
Figurální, symbolickou, sémantickou a sociální kreativitu rozlišoval _______.
Smékal
_______ uvádí dva typy tvořivosti – specifickou a nespecifickou.
specifická
_______ tvořivost je vymezena oblastí, v níž se uplatňuje.
nespecifická
_______ tvořivost je charakteristická četnými nápady, ale není orientována na řešení konkrétního závažného problému.
Kris
______ spojuje tvořivost s obranným mechanismem regrese: ke spontaneitě, dochází v důsledku ochabnutí ega, jedinec je prostý zábran, umožňuje mu to nový pohled na skutečnost.
Adler
Skrze termín kompenzace chápe tvořivost _______.
Freud
Skrze termín kompenzace chápe tvořivost _______.
Rank
_____ chápal tvořivost jako faktor výrazně ovlivnění výchovou v dětství a tím jak moc kontrolují u dítěte rodiče jeho projevy.
peak experience
____ _____ je u seberealizovaných lidí, vrcholný zážitek při tvorbě, splynutí s problémem, dokonalá depersonalizace, nával velkého štěstí.
Mednickovi
________ tvrdí, že kreativita je procesem, při němž se myšlenky již přítomné v lidské mysli spojují do neobvyklých, originálních a užitečných kombinací; podstatou tvořivého procesu jsou asociace.
vizualizér, verbalizér
Manželé Mednickovi definovali dva typy tvořivých lidí, první je _____, který vidí obrazové asociace, druhý je ______, který svět reprezentuje slovy.
Urban
Komponentový model pozornosti je prací autora jménem ______ (příjmení). Zahrnuje 6 faktorů.
Gerzel
Vztah úrovně inteligence a tvořivosti u lidí zkoumal ______.