Level 11 Level 13
Level 12

OBPS13. Inteligence


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
frenologie
Gall a Spurzheim jsou zakladatelé starého oboru pro posuzování inteligence zvaného __________.
frenologie
______ říká, že vlastnosti člověka souvisí s tvarem lebky.
kraniometrie
_______ se zabývala měřením váhy mozku, mozkovny a posléze sloužila jako věda snažící se prokazovat rasovou nadřazenost.
Galton
________ se domníval, že inteligentnější lidé se liší dvěma základními charakteristikami: a) citlivostí - jsou vnímavější, b)dostatkem energie - výkonnější, nabuzenější.
Stern
____________ rozlišoval dva druhy vloh: a. Vlohy směrové – ovlivňují zájmy člověka, b. Vlohy výzbrojné – určují kvalitu realizace činnosti.
Stern
Dvoufaktorová teorie inteligence, kterou vymezil ______, obsahuje faktor exogenní (aktivní - učení se, pasivní - prostředí) a endogenní (genetický potenciál).
Binet
________ chápal inteligenci jak oporozumění, chápání, hodnocení a jednání v situacích běžného života.
Stern
_______ chápal inteligenci ve smyslu Adaptace, přizpůsobení se na prostředí.
Ravenovi progresivní matice
Jako alternativa k Binetovu verbálně založenému testu vznikly tzv. _______ _____ _____.
konvergentní
Faktory vnitřní a vnější Stern rozlišil ve své ________ teorii int.
Spearman
G a S faktory inteligence rozlišil ______.
Vernon
Verbálně-číselný a prostorově-pohybový faktor v hiearchické teorii intel. vymezil ________. (žák Spearmana)
Thurstone
__________ vymezil 7 složek inteligence, dělitelná na základní mentální schopnosti: slovní plynulost, slovní porozumění, numerický faktor, prostorové schopnost, paměťové schopnosti, pohotovost vnímání a usuzování.
Guilford
120 faktorů inteligence vymezil _____.
Hebb
Inteligenci A (geneticky daný potenciál) a Inteligenci B (reálné fungování mozku), vymezil ______.
Cattell
Fluidní a krystalickou inteligenci vymezil _______.
A
Fluidní inteligence je jako Hebbova inteligence ____. (je tedy geneticky dána).
B
Krystalická inteligence je jako Hebbova inteligence ____. (vychází tedy z potenciálu a je to skutečné fungování člověka).
Reed, Jensen
_____ a _____ zjistili, že rychlost vedení impulzu je nejvyšší u lidí s vysokovým IQ – tito lidé mají bezproblémové vedení, hladké, nezpůsobující v průběhu přenosu ztráty.
Heyer
_____ zjistil, že lidé s nižším IQ mají nižší spotřebu glukózy než ostatní.
pravá
Spíše intuitivní je _____ mozková hemisféra.
levá
Spíše logická je ____ mozková hemisféra.
Burt
_______ zjistil, že jednovaječná dvojčata pokud jsou vychovávána společně, vykazuj í vysokou korelaci IQ; pokud jsou vychovávány odděleně, zjistil u nich přesto, že se sobě velice intelektově podobají. (Bohužel se ve výzkumu ukázalo, že si data vymyslel.)
flynnův efekt
"V následných generacích se zvyšuje IQ v průměru o 15 bodů, nemůže to být podmíněno geneticky", je tzv. ____ ___.
5,10
Největší vzrůst IQ je od _ do __ let, trochu se zmírňuje do 20 (vrchol IQ) – to přetrvává do stáří a pak lehce klesá.
Cole, Glick
Výzkumy inteligence v Africe, které bohužel naráželi na četné jazykové bariéry, prováděli ____ a ____. Snažili se pochopit jakým způsobem podle nich chytrý člověk třídí pojmy.
Sterberg
Autorem triarchické teorie inteligence je ______.
komponentová, zkušenostní, kontextuální
Triarchická teorie inteligence zahrnuje 3 subteorie. 1) ______, která zahrnuje potřebné komponenty k řešení problému 2) ____, která se vztahuje na uplatňování nových zkušeností do běžného života, 3)_____, která se vztahuje k otázce adaptace jedince na prostředí.
metakomponenty
________ (komponentová subteorie), zajišťují takové věci, jako jsou plánování, sledování, vyhodnocování toho, co má být uděláno.
výkonové komponenty
________ (komponentová subteorie),přímo zodpovídají a zúčastňují se na řešení problému (např. kódování, usuzování...).
získávání informací
________ (komponentová subteorie),zaručuje učení se novým informacím. Patří sem např. selektivní kódování, selektivní kombinování, selektivní srovnávání.
Sterberg
Koncepci úspěšné inteligence, kde se vymezují analytické schopnosti, kreativní schopnosti a praktické schopnosti, vytvořil _______.
Thorndike
Teoretickou, praktickou a sociální inteligenci vymezil _____.
ideje
Hlavní složkou teoretické inteligence (Thurstone) jsou _____.
věci
Hlavní složkou praktické inteligence (Thurstone) jsou ______.
lidé
Hlavní složkou sociální inteligence (Thurstone) jsou ____.
Meili
Teorie analytické inteligence, obsahující 5 typů inteligence: 1. logicko – formální, 2. obrazně – konkrétní, 3. analytická, receptivní, 4. kombinatorická, 5. tvůrčí. Je dílo autora jménem _____.
Gardner
Teorie rozmanitých inteligencí: jazyková, hudební, logicko-matematická, prostorová, tělesně-pohybová, intrapersonální, interpersonální (sociální) – později navíc ekologická a spirituální. Je dílem autora jménem _____.
Goleman
Emoční a sociální inteligenci zavedl ______.
Hass
Morální inteligencí se zabýval _____.