Level 12 Level 14
Level 13

OBPS14. Učení


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
učení
_____ lze definovat jako veškeré behaviorální a mentální změny, které jsou důsledkem životních zkušeností.
observační
Jedinec se může učit i tehdy, když se nachází jen v pozici pozorovatele nějaké akce - jde o _________ učení (též učení nápodobou).
pokus-omyl
Učení typu ____ - ____ probíhá na základě náhodných pokusů s tím, že se fixuje ten pokus, který vedl k úspěchu.
habituace
______/přivykání, je typ učení, kdy živé organismy postupně přestávají reagovat na podněty, které nejsou ani užitečné, ani škodlivé.
senzibilizace
________/zcitlivění, je opakované působení určitého podnětu vede k postupnému narůstání reakce vůči němu; "zahřívací efekt" (priming).
imprintace
Učení bez opakování a bez posilování, které probíhá zpravidla v raném dětství a funguje na základě vštípení, by mohla být ______.
explorační chování
______ _____ je spontánní a systematické přezkoumávání prostředí a neznámých předmětů, které zvířata provádějí v situacích, kdy jim nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.
nepodmíněný
_______ podnět evokuje určitou vrozenou reakci bez předchozího učení. (jídlo)
podmíněná
_______ reakce (reflex): původně nepodmíněná reakce (slinění), kterou vyvolal podmíněný podnět (světlo).
nepodmíněná
_______ reakce (reflex): nenaučená, vrozená odezva na nepodmíněný podnět. (slinění)
podmíněný
_______ podnět: původně neutrální stimul. (světlo, zvonek...)
generalizace
_________ se při klasickém podmiňování se projevuje tím, že reflexní reakci vyvolávají podněty, které se podobají původnímu podmíněnému stimulu.
diskriminace
_______ proces, při kterém se organismus učí reagovat pouze na určité podněty a ostatní ignorovat.
vyhasínání
______ je proces, při kterém podmíněný reflex postupně slábne, protože na neutrální podnět již nenavazuje nepodmíněný podnět.
klasické podmiňování
_______ ________ se pravděpodobně podílí na vytváření tzv. konotativního významu slov.
Garciův
_______ efekt znamená, že lidé mnohdy celá léta nejí jídla nebo nepijí nápoje, ze kterých se jim udělalo špatně - chuťová averze.
operantní
_______ podmiňování je druh učení, při kterém pozitivní či negativní důsledky určitého chování vedou ke změně pravděpodobnosti jeho dalšího výskytu.
Thorndike
Zákon efektu vytvořil _____.
zákon efektu
Tzv. ______ _____ popisuje, že akty chování, které v určité situaci vedou k uspokojení, se v ní později vyskytnou s větší pravděpodobností než akty chování, které k uspokojení nevedou.
Skinner
_______ systematicky popsal důsledky chování, jež ovlivňují frekvenci jeho dalšího výskutu (operantní učení). Rozlišil vyvolané reakce (slinění) a vysílané projevy (spontánní pohyby).
operanty
Spontánní akty chování, které mohou mít kladné nebo záporné důsledky nazývá Skinner _______.
Operantní podmiňování
_______ ______ je druh učení, při kterém se mění pravděpodobnost budoucího výskytu aktů chování (operantů) na základě jejich důsledků.
Tolman
Termíny latentní učení a účelný behaviorismus popsal _________.
primární
Zákon dotyku místa a času, a zákon podobnosti vs. kontrastu jsou tzv. _______ asociační zákony.
positivní posílení
_____ _______ funguje na základě přidání určitého stimulu, který je pro subjekt příjemný.
negativní posílení
_____ _____ funguje na základě odebrání určitého nepříjemného stimulu.
positivní trestání
______ _____ funguje na základě přidání určitého nepříjemného stimulu.
negativní trestání
______ _____ funguje na základě přidání určitého nepříjemného stimulu.
zákon mediace
Učíme se vždy prostřednictvím druhých lidí. I když např. čteme knihu, jsme tím nepřímo v kontaktu s autorem. To je charakteristika sedící na tzv. " _____ ____".
zákon efektu
Pozitivní účinky chování vedoucí k uspokojení z úspěchu posilují spoj mezi podnětem a reakcí, negativní důsledky spoj zeslabují.To je tzv. ____ ____.