Level 13 Level 15
Level 14

OBPS15. Emoce


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emoce
____ jsou biologicky účelné adaptace, evolučně starší a proto silnější a hůře ovlivnitelné než rozumové procesy.
cit
Zážitková dimenze emoce, se nazývá ____.
afekt
Silná, bouřlivá emoce se oznařuje _____.
nálada
Déle trvající (cit) stav slabší intenzity (endo/exogenní podnět) je _____.
temperament
_______ je dispozice k rychlosti vzniku, délce trvání a hloubce citových reakcí.
emociogenní
_______ situace jsou vnější podmínky vzniku emocí.
emocionální
______ chování jsou emoce projevené, následek emociogenní situace.
stenické
Emoce, které podněcují a zvyšují činnost něčeho jsou tzv. ______.
astenické
Emoce, které utlumují jsou _______.
Selye
_____ popsal tzv. obecný adaptační syndrom tj. snaha vyrovnat se s chronickým působením zátěžové situace.
poplachové, rezistence, vyčerpání
Fáze adaptačního syndromu jsou: 1 fáze: _______ reakce, 2 fáze ________ – tělesná adaptace vůči stresu a 3 fáze ______ – nezvratné poškození organismu/smrt).
kožně galvanická reakce
Metoda sloužící k měření vodivosti kůže, se nazývá ____ ____ ____.
Tomkins
________ popsal 9 primárních emocí – zájem, radost, překvapení, úzkost, strach, hněv, zahanbení, hnus a odpor k nepříjemným pachům.
Ekman, Friesen
_____ a _____ zkoumali primární emoce u domorodých kmenů a identifikovali 6 emocí dle výrazu tváře (štěstí, smutek, hněv, odpor, překvapení, strach).
odpor, překvapení
Doplň dvě chybějící emoce, které vyzkoumali Ekman a Freisen: štěstí, smutek, hněv, _____, _____, strach.
modulace
Zvýraznění či zmírnění výrazu skutečných emocí, se nazývá _____.
maskování
Skrývání emocí, se také nazývá _____.
Wundt
Příjemnost – Nepříjemnost (libost – nelibost) Napětí – Uvolnění – dlouhodobější Vzrušení – Uklidnění. To jsou 3 dimenze, které u emocí identifikoval _____.
libost, nelibost
Jako hédonistickou kvalitu emocí lze označit dimenzi _____ vs. ______.
Kant
Stenické a astenické emoce definoval _____.
James-Lange
Podněty nejprve evokují fyziologickou rci organismu (třes, bušení srdce), ty vyvolají projevy chování, poté putují senzorické informace do mozku a teprve tehdy vzniká emoční prožitek. To jest ______-_______ho teorie emocí.
Cannon-Bard
Do talamu přicházejí senzorické info. o významných vnějších podnětech, z talamu současně do hypotalamu a mozkové kůry, hypotalamus zahájí poplachovou rci, ale až v neokortexu vznikne emoční prožitek. To je ______-_______ova teorie emocí.
Hohmann
Čím větší je počet tělesných systémů odpojených od mozku, tím je změna emocí u jedince větší → většina tělesných změn se podílí na formování citových prožitků. Tento závěr přinesl ______.
Schachter-Singer
Podmínkou pro vznik emocí je fyziologická excitace – (arousal), kt. může mít různé příčiny + kognitivní označení (label). To je ______-_____ova dvoufaktorová teorie emocí.
Arnoldová
________ tvrdila, že na vzniku citových prožitků se podílí kognitivní interpretace smyslových podnětů přicházejících z mozkové kůry. (Jedná se o kognitivní teorie emocí).
ABC, Ellis
Podstatou teorie je myšlenka římského stoického filosofa Epikteta „Člověka neznepokojují věci samy o sobě, ale jejich mínění o nich.“ Tento popis sedí na ___ teorii od ______ (1p. příjmení).
aktivující událost
A je u ABC Teorie Ellise, ______ ____.
systém postojů a přesvědčení
B je u ABC teorie Ellise _____ ____.
emoční důsledky
C jsou u ABC teorie Ellise ____ ____.
Lazarus
_______ tvrdí, že emoční vzrušení vzniká na základě subjektivního posouzení významu vnějších podnětů – průběh ve dvou etapách: 1) primární hodnocení, 2) sekundární hodnocení.
primární
_______ hodnocení (Lazarus) zn., že výsledkem je pozitivní, neutrální nebo negativní hodnocení.
sekundární
______ hodnocení (Lazarus) poté říká jaké konkrétní postupy máme k dispozici ke zvládnutí situace.
Plutchik
_______ vymezil 8 primárních emocí univerzálních pro každý druh situace, pojímal je jako vrozené, automatické odezvy na opakující se životně důležité situace (proto je to Evolu. teo. emocí).
Frijdaová
________ tvrdí, že emoce jsou adaptivní a lidé je využívají k řešení problémů vztahu k okolnímu světu, nejprve dělají monitoring situace a poté příp. akční tendence. (Evo.teo.emo)
Duffyová
______ tvrdí, že mobilizace energie je sama o sobě dostatečným vysvětlením a popisem emocí. (Aktivační teo. emo.)
Lindsley
_______ vnímá emoce v rámci vztahů mezi kortexem a subkortikálními částmi mozku a zabývá se měřením elektrických potenciálů mozku. (Aktivační teo. emo). Emoce jsou pro něj prostě subjektivně pojatá zvýšená aktivace těchto center.