Level 14 Level 16
Level 15

OBPS16. Motivace


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
motiv
______ _____ funguje na základě přidání určitého nepříjemného stimulu.
motivace
Souhrn všech intrapsychických dynamických sil neboli motivů je ______.
aktivní, podporující, potlačující
Tři základní motivy jsou ____, _____, _____.
motivačního cyklu
Latence, Aktualizace, Gratifikace/Deprivace a Deaktualizace jsou tzv. fáze _____ _____.
latence
První fáze motivačního cyklu, kdy jsou potřeby uspokojené, se nazývá ______.
aktualizace
Druhá fáze motivačního cyklu, kdy jsou naše potřeby neuspokojené, se nazývá _____.
gratifikace, deprivace
Třetí fáze motivačního cyklu je , že po uvědomění si potřeb, buď potřeby naplním nebo nenaplním, to se nazývá _____/_____.
positivních, negativních
Můžeme mít buď konflikt dvou stejně ______ motivů nebo stejně _____ motivů.
oba
Můžeme však také zažívat konflikt motivů, kde se střetávají _____ positivní i negativní motivy.
dvojitý
Nakonec je možný také ______ konflikt positivních a negativních motivů, kdy je na obou stranách více než jeden motiv.
copingové strategie
Únik, regrese, kompenzace a vytěsnění lze nazvat jako tzv. _____ _____.
hédonistický, McClelland
___________ přístup k otázce motivace předpokládá, že hlavní determinantou motivace je míra příjemnosti/nepříjemnosti, která pro jedince plyne. Autorem, který tento přístup reprezenzuje je, _________.
Cannon
Základy homeostatické teorie motivace v roce 1915 položil americký fyziolog ______.
Cannon
_______ navázal na koncepci vnitřního prostředí C. Bernarda a vytvořil koncepci homeostáze.
Madsen
__________ ve své teorii říká, že narušená homeostáza vytváří potřebu jenž determinuje centrální pud. Společně s kognitivními procesy tento pud determinuje chování jež redukuje, nebo ukájí potřebu, čímž se znovu objevuje homeostáza.
Stellar
__________ je představitelem tzv. aktivační/pobídkové teorie motivace. Motivace je v teorii usilovnou tendencí dosáhnotu nějakého cíle.
emoce
Prvotní pobídky jsou tzv. ______.
primární, sekundární
Druhotné pobídky jsou ________ a osvojujeme si je pomocí učení. (Pobídková teorie motivací)
vrozený
Primární druhotné pobídky mají dle Stellara _____ dynamický účinek.
získaný
Sekundární druhotné pobídky mají dle Stellara _____ dynamický účinek.
Harlow
__________ se zabýval existencí vizuálního exploračního pudu (pokusy se senzorickou deprivací, Kanada). Byl také kritikem homeostatického přístupu.
Young
Pobídkovou motivační teorii na potravinových řetězcích živočichů zkoumal ______.
kognitivní
Vztahový rámec, mentální připravenost a mentální nepřipravenost, jsou pojmy, které řadíme do _______ motivační teorie.
Festinger
_______ předpokládal, že motivace jedince vychází především z jeho připravenosti na určitou situaci. Připravenost si člověk získává skrze poznávací procesy, které pak staví do podoby vztahového rámce, což je struktura poznávání vnějšího světa i sama sebe.
činnostní
________ teorie motivace vychází z předpokladu, že osobnost člověka se formuje v činnosti, v jednání.
Maslow
Teze, že člověk se rozhoduje na základě dvou hlavních pohnutek, kterými jsou jistota a růst. Patří k humanistické teorii motivace dle ______a (autor).
Allport
_______ zavádí koncepci funkční autonomie motivace, jež byla podnícena myšlenkou v první knize Woodworthově.
McDougall
___________ považoval instikty za hlavní dynamickou sílu lidského duševního dění. Instinkty dle jeho názoru mají tři komponenty: kognitivní, emotivní a konativní. Popsal 14 instinktů.
ID
Touhu po slasti reprezentuje u Freuda __.
EGO
Princip reality u Freuda reprezentuje _____.
superego
Osobní morálku u Freuda reprezentuje _______.
Eros, thanatos
Freud své pojetí několikrát změnil a nakonec skončil u pojetí dvou základních pudů - pudu života (______) a pudu smrti (________).
Murray
_____ je více než kdokoliv jiný, je odpovědný za zavedení pojmu potřeby do psychologie, k teré tak dal závažné místo v moderní psychologii.
nedostatkové, růstové
První čtyři kategorie Maslow označuje jako potřeby ________ , pátou kategorii pak jako potřeby ________.
uznání, seberealizace
4. a 5. Maslowova potřeba je potřeba _____ (4.) a ________ (5.).
fyziologická, bezpečí
1. a 2. Maslowova potřeby jsou 1. potřeba _____ a 2. potřeba ______.
sociální
3. potřeby jsou tzv. _______ potřeby dle Maslowa.
McClelland
_______ vytvořil teorii motivačních potřeb manažerů, kde se uplatňuje motiv výkonu jako neukojitelnou touha po dosažení úspěchu ("jít nahoru").
Heckhausen
_________ vycházel z Maslowovy teorie potřeb a stanovil 2 základní typy osobnosti dle motivačních vliců 1) Typ u nějž převažuje víra v úspěch a 2) Typ u nějž převládá obava z neúspěchu.
osobitého rozhodování
J. Nuttin a A. Greenwald (1968) a také R. Weber a A. Woodward (1966) soudí, že mezi podněty a s nimi asociovanými reakcemi se uplatňuje proces _______ _______, v němž se odměny a tresty uplatňují jako informace řídící chování, nikoli jen jako přímo aktivující (motivující) činitelé.
aspirační
_______ úroveň je úroveň cílů, které si člověk vytyčuje a jejichž dosažení očekává, potřeba uskutečnit v životě nějaký cíl, ať už krátkodobý (charakteristický pro dětství), anebo vzdálenější.