Level 15
Level 16

OBPS17. Vůle


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Vůle
_______ je DISPOZICE pro vědomé a záměrné reakce, ale také PROCES vytváření záměrného úsilí směřujícího k dosažení vědomě vytyčeného cíle.
cílesměrná
_______ aktivita je aktivita, kde je známý směr jak se ubírat a jsem si vědom, jak toho chci dosáhnout.
cílevědomá
__________ aktivita je aktivita, kde je známý cíl, ke kterému se ubírat a jsem si vědom, čeho chci dosáhnout .
intenciálností, strukturovaností
Jednání je volní akt, který se vyznačuje _______ (zaměřenost jednání určitým směrem k určitému cíli) a __________ (sled po sobě jdoucích fází chování, činnost ).
rozhodovací, realizační
Fáze volního procesu jsou 1) ______ a 2) ________.
Brichcína
Syntézou motivace a prostoru, který v sobě obsahuje vybraný cíl a prostředky vedoucí k jeho dosažení – vzniká záměr, to je pojetí vůle dle _______.
W
Existuje obecný volní faktor – ____ (vytrvalost při uplatňování motivů).
Eysenck
_______ova „labilita, neuroticismum“ - znamená nedostatek ovládání se, nedostatek vůle – převaha neintegrovaných nižších procesů, emocionality.
Brichcín
Dle ________ (1.p autor) jsou volní vlastnosti: „... strukturálně-funkční a obsahově-vztahové charakteristiky lidské psychiky....které spoluurčují průběh volních procesů.
Klages
______ rozlišuje klasifikaci vůle na a) aktivní volní vlastnosti b) pasivní volní vlastnosti c) reaktivní volní vlastnosti.
aktivní
(Iniciativa, ráznost, energie, činorodost, pružnost vůle, rozhodnost) – prosazování své vůle, jsou dle L. Klagese _______ volní vlastnosti.
pasivní
(Vytrvalost, odolnost, stálost, pevnost, nepovolnost, neovlivnitelnost, B – koncentrace, C – sebevláda, uměřenost, sebekázeň) – vytrvání ve své vůli jsou dle L. Klagese _______ volní vlastnosti.
reaktivní
(A – aktivní - útok, aktivní odpor, opozice, prosazování své vůle, nebo B –pasivní, obrana - svéhlavost, vzdorovitost, tvrdohlavost) – reakce na druhé osoby jsou dle L. Klagese _______ volní vlastnosti.
Brichcín
„Nezatínáme zuby a pěsti, protože vyvíjíme volní úsilí, ale vyvíjíme volní úsilí, protože zatínáme pěsti“ To řekl _______. Jde o fyziologické pojetí vůle.
prvotní
____ motivy mají více energie (vyvíjíme volní úsilí a proto zatínáme pěsti). (Brichcínovo dělení motivů na prvotní a druhotní).
druhotní
______ motivy tolik energie nemají, jsou to získané, rozumné snahy (tady zatínáme zuby a pěsti a proto vyvíjíme volní úsilí). (Brichcínovo dělení motivů na prvotní a druhotní).
zpětná vazba
Miller, Galantner, Pribram, Tote (CJV) tvrdili, že. základem regulace chování je _____ ____. Pak dochází ke kontrolve výsledků jednání s ohleden na dosažení cíle (zatloukání hřebíku).
vnitřní řečí
Vygotsky tvrdil, že volní jednání je jednání řízené _____ ______, jsou to jakési instrukce sobě samému.
ego
Pro psychoanalýzu je centrum vůle je ____.
prožitek
Fenomenologie se zaměřuje na vnitřní aspekt vůle, na ______ volního aktu.
Cílevědomé řízení a regulace
Na základě a) osobních zkušeností, b) informovanosti o vnějším a vnitřním prostředí, c) anticipace budoucího dění, se uskutečňuje ______ ____ _____.