Level 1 Level 3
Level 2

OBPS2. Čití a vnímání


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
čití
Proces, který spojuje podněty prostředí s mozkem člověka se nazývá ______.
počitky
Produktem čití jsou _____.
mentální obraz
Počitek je _______ _______ podnětu působícího na smyslový orgán.
čivost
Schopnost, dispozice přijímat počitky a rozlišovat jejich intenzitu se nazývá _______.
vnímání
Proces přijímání nejjednoduších prvků, tedy počitků a organizace a interpretace senzorických informací, se nazývá ______.
vjemy
Komplexní fenomény utvořené souborem počitků se nazývají ______.
absolutní, relativní
Dva počitkové prahy se nazývají ________ a _________.
absolutního
Nejvyšší a nejnižší zaznamenatelná intenzita počitku (míněno rozsah) se týká ________ prahu.
relativního
Nejmenší rozdíl mezi dvěma podněty, který je zaznamenatelný spadá do ________ prahu.
20 - 20000
Frekvence, kterou je schopno vnímat lidské ucho je v rozmezí ________ Hz.
400 - 760
Oko je schopno vnímat vlnové délky v rozsahu ____ - _____ nanometrů.
Weber - Fechnerova
Přírustek intenzity podnětu se subjektivně zdá být o něco nižší než odpovídá jeho přírustek ve fyzikálních či chemických jednotkách (objektivních). Tato teze spadá do tzv. ______ - _______ zákona.
nižší
Weber-Fechnerův zákon: Přírustek intenzity podnětu se subjektivně zdá být o něco _____ než odpovídá jeho přírustek ve fyzikálních či chemických jednotkách (objektivních).
představa
Znovuvybavený vjem se nazývá _____.
psychofyzika
Experimentální psychologie počitků. Pokouší se rozšířit principy a metody fyziky na zkoumání vědomí. To je charakteristika _________.
současnosti, následnosti, podobnosti.
Známé tři principy sdružování představ jsou principy ______, _______, _______.
geometricko optického klamu
Teze "Pozorované vlastnosti, například délka úsečky se němění, ale v důsledku změny kontextu, ve kterém se zobrazuje (zn. úprava okolí objektu), vznikne zkreslený vjem, příkladem je Müller - Leyerova, to je příklad tzv. ____ _____ ____.
iluze
_________ je subjektivní zkreslení vjemu, způsobeno vlivem emocí, únavy a osobní zkušenosti.
tvarové zákony
Zákony, které vysvětlují organizaci vnímání jsou tzv. _________.
6
Známe ___ (číslo) tvarových zákonů.
pregnantnosti
zákon pre______. (dobrého tvaru)
proximity
zákon pro_____. (blízkosti)
kontinuity
zákon ko_____.
podobnosti
zákon po______.
společného osudu
zákon spol.__ ________.
uzavřenosti
zákon uz______.
konstantnost vnímání
Percepční schopnost, která člověku umožňuje vnímat vlastnosti předmětů jako stálé, tzn. nezávisle na jejich vzdálenosti, osvětlení a úhlu pohledu v prostoru, se nazývá _____________.
tvaru, barvy, jasu, velikosti
Stálost _____, ______, ______, _____ jsou 4 mechanismy, které se uplatňují při konstantnosti vnímání.
monokulární, binokulární
Známe ________ a ________ vodítka vnímání prostoru.
binokulární
Když používáme jedno oko, používáme ________ vodítko.
binokulární
Když používáme obě oči, používáme ________ vodítko.
7
Mezi monokulární vodítka řadíma až _____ (číslo) vodítek.
interpozice
Monokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že překrytý objekt je dále.
lineární perspektivita
Monokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že dvě křivky, které se táhnou do dálky, vnímáme jako cestu.
atmosférická perspektivita
Monokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že věci, které jsou dále jsou "jakoby" zamlžené.
relativní velikost a výška
Monokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že menší objekt vnímáme jako vzdálenější a vyšší objekt jako vzdálenější, stejně to platí právě naopak.
gradient textury
Monokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že objekt, který je dále, je méně zřetelný.
pohybová paralaxa
Monokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že při jízdě jsou daleké předměty pomalé a rychlé předměty blízké.
stínování
Monokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že tmavé části jsou blíže, světlé jsou vzdáleny. (Případně ovlivňuje jiné prostorové vlastnosti)
binokulární disparita
Binokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že díky dvěma očím, vnímáme prostor ("prostorovost").
binokulární konvergence
Binokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že při pozorování přiblužijících se předmětů, se oči projevují sbíhavými pohyby.
akomodace
Binokulární vodítko ________, způsobuje efekt, že pomocí zploštění nebo zakulacení čočky, zaostřujeme pozorovaný objekt.
top-down
Vnímání, které podléhá našemu očekávání a předešlým zkušenostem se nazývá __________ (dle konstrkutivistických teorií).
bottom-up
Vnímání, které na základě nových informací formuje náš celkový vjem se nazývá _________.
J. Gibson
________ vymyslel teorii přímé percepce, kdy vnímáme jevy tak jak jsou.
Wundt
Teorie vnímání prostřednicvtvím apercepce, tj. vnímáme tak, že srovnáváme vnitřní a vnější podněty, vymyslel ______.
U. Neisser
Kruh vnímání, který je charakteristický neustále se opakujícím procesem identifikace objektu, zařazení do schématu a dalšího průzkumu...vymyslel ________.
Brunner
Vnímání, které je podmíněné jazykem/znaky, vychází z teorie ______. Objekt, který nedokážeme pojmenovat, nedokážeme vnímat.
gestalt
Celek je více než suma a do celku strukturujeme věmové pole je pravděpodobně výrok z ________ teorie/konceptu.