Level 3 Level 5
Level 4

OBPS4. Paměť


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Definice paměti jako dispozice je schopnost______,______a_______informace.
ukládat, uchovávat, vybavovat
Definice paměti jako procesu má tyto fáze:_____,______a______. A výsledkem jsou _______.
kódování, retence, reprodukce, vzpomínky
Transformace senzitivních vstupů do podoby mentálních reprezentací se nazývá _______.
kódování
Bezděčná funkce uchování zakódované informace se nazývá_______.
retence
Reprodukce má dva druhy. U prvního se jedná o vybavení ________, tedy bez vodítek. A u druhého se říká: _______, tedy vybavení s vodítky.
spontání, rekognice
________je aktivní adaptivní proces, jehož funkcí je _______před přehlcením
zapomínání, ochrana
Teorie zapomínání jsou: Teorie _______ _______ stop: use it / lose it. Teorie _______ _______: remise chybných informací z paměti. Teorie _________: podobné obsahy na sebe mají rušivý vliv.
rozpadu, paměťových, účelného, zapomínání, interference
_______ _______ : potíže ve vybavování činí předchozí zkušenost.
proaktivní útlum
________ ________: vybavení dříve osvojené informace naruší nové poznatky.
retroaktivní útlum
________: paradoxní jev lepšího vybavení až 3-4 dny po učení.
reminiscence
Rozlišujeme dva druhy reminiscence: _________, kde má pacient problém vybavit si informace před operací. A _______, kde je problém s vybavením vzpomínek po operaci.
retrográdní, anterográdní
Druhy paměti jsou_______ a _______.
deklarativní, nedeklerativní
Deklarativní paměť je také nazývána _________.
explicitní
Nedeklarativní paměť je taká nazývána________.
impicitní
Obsahem ________ paměti jsou události.
epizodické
Obsahem ________paměti jsou významy.
sémantické
Obsahem _________ paměti je jak se co dělá.
procedurální
Obsahem __________paměti jsou asociace.
percepční
Známe tři efekty uplatňující se při zapamatovávání, efekt ______ - nové a poslední mají větší vliv než starší, efekt ______ - dřívější zabarvuje pozdější a efekt _______ - kratší se lépe pamatují, než
novosti, primárnosti, délky slov
Formy reprezentace a organizace paměti: ______ - soubory propojených informací, ______- soubory znalostí dovedností a zážitků, ______ - typyciké příklady určitého pojmu.
schémata, scénáře, prototypy
Metody zkoumání paměti: G.A. ______ vytvořil ______ ______, to popisuje počet prvků v krátkodobé paměti 7+/-2.
Miller, magické, číslo
Metody zkoumání paměti: H. _______: Pomocí bez smyslných slabik stanovil kapacitu krátkodobé paměti. A popsal zapomínání, které je zpočátku velmi _____a postupně se _______.
Ebinghaus, rychlé, zpomaluje
F. _______ oponoval H. Ebinghausovi: pracoval s celými příběhy a obrázky v přirozených podmínkách. Úkolem probandů byla reprodukce příběhu, ne jen prvků jako u H.E.
Abarlett
Metoda učení PQRST obsahuje tyto kroky: _____,_____,_____,_____,______.
Previwe, questions, read, self resitation, test
Jmenuj zástupce asocianoismu, který se zabýval pamětí: D. ______ a T. ________.
Hume, Brown
Paměť dle asocianismu lze definovat: Podnět A ve na základě ______k podnětu B.
asociací
Zákony asocianismu v rámci zkoumání paměti; zákony: _______, _____v čase a prostoru, _______. T. Brown doplnil: _______,______,_______.
podobnosti, dotkyu, příčinnosti, živosti, častosti, novosti
Psychoanalýza rozšířila paměť o _______ obsahy. A stanovila teorii _______, který popisuje ego-obranné mechanismy.
nevědomé, represe
Vyjmenuj mozková centra, která souvisí s explicitní pamětí: _______,_______ ______ _____, _______, ________.
hipokampus, frontální corová oblast, amygdala, mozkový kmen
Teorie rozpadu paměťových stop: Neurofyziologické změny, které nejsou _______ se ______.
reaktivovány, rozpadají
Přístup k paměti dle Gestaltu lze vysvětlit skrz princip _______ ______.
dobrého tvaru
Kognitivní přístup k paměti lze popsat spojením: _____of _____ a ______to the _____.
thinking again, recalloing, mind
Diskurzivní přístup k paměti: paměť je tvořena ______ a _______.
slovy, pojmy
Narativní přístup k paměti: organizace paměti do struktury _______. _______jako paměť.
vyprávěním, příběh