Level 4 Level 6
Level 5

OBPS5. Představivost a fantasie


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Představivost (definice): Představivost je dispozice uvědomovat si předměty a děje, i když ________ ________ na naše smysly.
nepůsobí, aktuálně
Představování jako psychický proces: Představování vede ke vzniku _______ ______, jež jsou _______ _______ dřívějších senzoricko-vjemových a citových zážitků.
paměťových, představ, mentálními reprezentacemi
Představa jako výsledek představování: Je mentální _________ předmětu nebo děje, která se objevuje ve vědomí, i když příslušný předmět nebo děj _____ nepůsobí na naše ______.
reprezentace, aktuálně, smysly
Představy dělíme na _______ a ________.
názorné, schématické
Rozdíl mezi vjemem a představou spočívá v tom, že ______je psychický obraz objektu, který v dané chvíli působí na naše smysly, zatímco u ______ se jedná o psychický obraz objektu, který aktuálně na na naše smysly nepůsobí.
vjem, představy
________ představy jsou vizuální představy, u kterých se jejich přesnost a ostrost téměř neliší od podnětu.
Eidetické
Popření teorie Eidetických představ je spojeno se jménem R. _______ (druhá polovina 20. stol). Argumentoval tím, že přesnost eidetických představ je dána především ostrostí zraku.
Haber
Druhy představivosti a představ: Představy _______, představy _______ a představy _______.
Paměťové, Fantazijní, Anticipace
Dále zle představy dělit také podle jejich smyslové modality na _______,_______ a _______.
vizuální, sluchové, pohybové
Mentální reprezentace obrazová: vztah mezi obrazem a objektem je _______. Obraz a objekt jsou uchopitelné _________. Obraz nám o objektu dává především konkrétní _______informace.
analogický, simultánně, prostorové
Mentální reprezentace verbální: Vztah mezi slovem a objektem je ________. Objekt a slovo je uchopitelné _______. Slova reflektují _______ a _______informace o objektu.
arbitrární, lineárně, abstraktní, kategorizující
Představová schémata jsou spojena s jménem ________. Mají povahu strukturovaných _______. které mají určitou smysluplnou konfiguraci.
G. Lakoff, celků
Definice fantazie: Fantazie je děj, který umožňuje představit si obsahy, které jsme _____ nevnímali. Čerpá z ______ . Z jejích představ a různě kombinuje a přetváří, nebo je dává do nových souvislostí
nikdy, paměti
Druhy fantazie: _______,_______,_______a _______.
tvůrčí, rekonstrukční, bezděčná, záměrná
Principy fantazijní tvorby: _______ princip, princip ________, princip _______ nebo _______, _______- což je také metaforizace, ________- také oživení předmětu. A _______ myšlení.
kombinační, schematizace, zvětšování, zmenšování, symbolizace, animalizace, magické
Funkce představivosti: _______ (dovedu si představit, že...), _______(předpokládám tyto závěry...
orientační, anticipační
Funkce fantazie: ______ od reality, ______ - mohu si představit něco alternativního, ________, _______, _______.
odstup, komepenzace, anticipace, tvorba, realxace
Základní teorie představivosti a fantazie: __________: veškeré psychické dění lze vysvětlit skrz asociace mezi obsahy. Tyto spoje ovlivňují vybavování z paměti. Teorie je spojována se jménem ______.
asocianismus, D. Hume
Základní teorie představivosti a fantazie: ________- představy a fantazie jsou produktem nevědomí, které se díky pudovým přáním vynořují. Cenzura provádí jejich transformaci do pudových derivátů. Spojováno s jménem S._______.
psychoanalýza, Freud
Teorie fantazie a představivosti: Pramen lidské imaginace je kolektivní nevědomí a pamětní představy. Představa je nositelem nevědomých psychických obrazů. Tato teorie je spojována se jménem C.G. _______. A teorií, kterou můžeme pojmenovat: ________.
Jung, archetypová psychologie
Psycholog, psychoanalytik _______ je spojován s postuláty: imaginace jako viděni skrz perspektivy, jimiž ztvárňujeme skutečnost. Opus contra naturam (patologizování, thanalologizování.
Hillman
Fenomenologie imaginace je spojena se jménem _______.
Bechelard
Universální systém archetypů- jako shluky symbolů do určitých konstelací jsou spojovány se jménem_________.
Durand