Level 6 Level 8
Level 7

OBPS7. Myšlení: vymezení, druhy, procesy, teorie


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
myšlení
Vyšší poznávací proces, který je zobecněný a zprostředkovaný (prostřednictvím pojmů, slov...) je _______.
zpracování, využívání
Myšlení je proces _______ a _______ informací.
pojmy, soudy, úsudky
Aristoteles dělil myšlení na tři formy a to tzv. _____, _____, _____.
sylogysmus
Fráze "Všichni lidé jsou smrtelní.Sokrates je člověk. Tedy také Sokrates je smrtelný." je typickým příkladem
J.P. Guilford
Dělení myšlení na 1) konvergentní – sbíhavé: založeno na konvenčních postupech; a 2) divergentní – rozbíhavé: úlohy s větším počtem řešení, je dělením, které zavedl ________.
J. Bruner
Dělení myšlení na tzv. levoruké a pravoruké (dle Hemisfér), zavedl ______.
diskursivní
Myšlení, které lze charakterizovat jako "je založeno na vědomě prováděných krocích, celý proces myšlení je subjektem plně uvědomován a jeden krok vede k druhému". Je tzv. _______ .
intuitivní
Forma myšlení, kterou lze charakterizovat slovy "subjekt se problémem dále podvědomě zabývá,takže se řešení vynořuje náhle jako nápad, vhled či inspirace" je tzv. _______ myšlení.
pojmově logické
Forma myšlení, kterou charakterizujeme jako "manipulace s pojmy; dané myšlení používáme hlavně při práci s abstraktními činnostmi" je tzv. __________ myšlení,
obrazově názorné
Forma myšlení, kterou charakterizujeme jako "manipulace s vjemy, které používá obrazové vjemy, je využívané především, ač nikoli výhradně, u praktických činností" je tzv. __________ myšlení.
magické
Forma myšlení, kterou charakterizujeme jako "přání splňující, víra, že myšlenky mají kauzální příčinnost s realitou" je tzv. __________ myšlení.
O. Selze
Formy myšlení "reproduktivní" (=rutinní) a "produktivní" (=vypracování nových strategií) zavedl _________.
J. Bruner
Formy myšlení "paradigmatické" (=strukturuje zkušenost prostřednictvím abstraktních pojmů a logických postupů) a "narativní" (=subjektivní reprezentace světa, která zahrnuje znalost světa i úhel pohl
komparace
Proces, který "umožňuje třídění a kategorizaci na základě podobných vlastností, tedy určité shody", se nazývá _______.
kontrastování
Proces, který "podtržením klíčových rozdílů, pravých opaků jevů", se nazývá _______.
analýza
Proces "členění předmětů nebo jevů na jednotlivé prvky a části", se nazývá _______.
syntéza
Proces"spojování jednotlivých prvků do celků", se nazývá _______.
abstrakce
Proces "pomocí něhož jsou odkrývány klíčové a obecné vlastnosti předmětů", se nazývá _______.
generalizace
Proces "vydělení toho, co je objektům a jevům společné a platí pro všechny prvky téhož druhu, rodu, téže třídy", se nazývá _______.
indukce
Proces "vyvozování obecného závěru na základě znalostí jednotlivých faktů", se nazývá _______.
dedukce
Proces "vyvozování zvláštního případu z obecného", se nazývá _______.
usuzování
Proces "využívání logicky správných myšlenkových operací, které umožňují vytváření předpokladů, jejich ověřování a nové poznávání ", se nazývá _______.
souzení
Proces charakteristický tím, že "myšlenka je vyjádřená výrokem nebo tvrzením; pochopení vztahu mezi pojmy", se nazývá _______.
analytický
(3 formy souzení) 1. Soud, který "vysvětluje obsah pojmu: matka je každá žena mající dítě", se nazývá ______.
apriorní
(3 formy souzení) 2. Soud, který je "přejatý bez vlastního ověření; Sněžka měří 1602 m", se nazývá ______.
apodiktický
(3 formy souzení) 3. Soud, který je "vždy a všude platný; 1 + 1 = 2", se nazývá ______.
Sokrates
Induktivní metodu zkoumání myšlení zavedl _______.
Platón
Poznání jako rozpomínání se na ideje definoval _____.
Aristoteles
Pojmy, soudy a úsudky vytvořil ________.
universálie
Ve středověku probíhal velký spor o tzv. _________.
empirismus
Zkušenost jako zdroj ideí je charakteristická pro _________.
Würzburská škola
Prvním experimentálním zkoumáním myšlení, se zabývala tzv. ______ ______. Charakteristické pro ni bylo dualistické pojetí mysli a jazyka (= myšlenky nemají slovní formu).
Würzburská škola
Karla Bühlera a O. Selze spojuje tzv. ______ _____.
gestalt
Řešením problémů vhledem, se zabývala škola _____ psychologie.
behaviorismus
Studování učení se pojmům bylo doménou školy zvané _______.
J. Piaget
Pro _____ ___ (autora), je myšlení součástí adaptace organismu vzhledem k prostředí.
činnostní přístup
Vygotského, Leontejeva, Galperina, Rubinštejna spojoval tzv. _________ ______.
kognitivní psychologie
Termíny "Informační paradigma,formy representace, pravidla operací mysli, objektivní mentalismus" spadají do tzv. _____ _____.
D. Gentnerová
Autorem "teorie mapování struktury" je ______.
diskurs
Způsoby porozumění, dávání významu (obraz., verbální..), se odborným termínem nazývají ______.
Rom Harré
Významným zástupcem psychologie diskursu, který akcentoval na kulturní podmíněnost myšlení je ___ ______.