Level 7 Level 9
Level 8

OBPS8. Myšlení: pojmy a usuzování


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pojem
Mentální konstrukce, která umožňuje klasifikovat předměty pomocí charakteristik, které mají shodné a kterými se liší od ostatních. (zjednodušení a zobecnění) se nazývá _____ .
velké
Pojmy reprezentují ______ množství významů.
představa
Když ve vědomí spatřuji obraz nebo děje, které aktuálně nepůsobí na mé smysly, zažívám jev, který se označuje jako ______.
usnadňují myšlení, vytváří kategorie, poskytují informace
Pojem má pro nás 3 základní funkce 1) ______ 2) ______ 3) ______.
klasické pojmy
Pojmy, které mají přesně vymezený soubor daných rysů, které se k němu vážou a tvoří jádro pojmu (tj. jsou vytvořeny na základě jádrových vlastností), se nazývají ______ ______.
fuzzy pojmy
Pojmy, které nelze jednoznačně definovat na základě určujících rysů, se nazývají _____ .
ad hoc pojmy
Pojmy, které se vážou na konkrétní předmět, ale platí pouze pro daný kontext (tj. jsou účelové), se nazývají ____ ___ ___.
E. Roschová
Teorii prototypů zpracovala ____ ______.
prototypy
Nejvýstižnější příklady daného pojmu, se nazývají _______, zároveň také tvoří základ tzv. fuzzy pojmů (tj. přiřazujeme tyto pojmy na základě podobnosti s tímto jevem).
vertikální, horizontální
Dle Roschové se na pojmy můžeme dívat z hlediska dvou základních struktur, tj. ______ a ______.
vertikální
______ struktura dle Roschové dělí pojmy na nadřazené (zvíře), základní (pes) a podřazené (labrador).
horizontální
To jak moc se liší pojmy (centrální vs. okrajové) od protypu je dle Roschové otázkou ______ struktury pojmů.
indukce
________ je pohyb od konkrétního k obecnému.
dedukce
________ je pohyb od obecnému ke konkrétnímu.
logickou, pragmatickou
Dedukci dělíme na ______ (základem je forma) a ______ (základem je obsah).
analogie
_______ je vyvozování závěru na základě podobnosti určitého jevu. (tj. přirovnáním A k B)
hurá úsudek, princip slovotvorby, přenášení relací
Analogie dále dělíme na 3 podtypy (podle toho jak je tvoříme) _____, ______ a ______.
P. Johnson-Laird
Autorem teorie sylogistického usuzování je _____ ______ _____.
D. Gentnerová
Autorem teorie analogického usuzování je ___ _______.