Level 8 Level 10
Level 9

OBPS9. Myšlení: řešení problémů


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Problém
_______ je stav/situace, kdy máme cíl, ale neznáme prostředky k jeho dosažení.
problémová situace
_______ ______ nastává, když se před člověkem v jeho životě a činnosti objeví nový cíl, na jehož řešení již nestačí dosavadní zkušenosti a způsoby realizace.
Newell, Simon
______ a _____ definovali problém jako situaci, v níž se nacházíme v určitém výchozím stavu a chceme dosáhnout jiného, cílového stavu.
dobře
Problémy, které jsou _____ strukturované, obsahují veškeré informace potřebné k řešení, počet řešení je omezený, vyžadují systematické a logické uvažování (často se jedná o akademické problémy.).
špatně
Problémy _____ strukturované, jsou především praktické problémy. Někdy na první pohled nejasné, vyžadují vlastní definici, jedinec si musí sám stanovit plán řešení, nejsou dostupné všechny informace pro řešení.
izomorfní
Pokud jsou dva problémy "korespondující, shodné atd.", nazýváme je ________. Struktura je stejná, liší se obsahem.
algoritmus
_______ je myšlenkový postup vhodný pro řešení určitého typu problémů, tvoří ho série kroků, při jejichž dodržení dospějeme ke správnému závěru → jsou to jakési návody jak správně postupovat.
heuristika
______ je zkrácený myšlenkový postup; intuitivní strategie pro efektivní řešení, nezaručují nalezení správného či pravdivého řešení (tj. nemusí fungovat) a jejich výsledky hodnotíme z hlediska vyhovující – nevyhovující/pokus-omyl.
Guilford
Dělení myšlení na konvergentní a divergentní vymezil _______.
konvergentní
________ myšlení se uplatňuje v úlohách a problémech, které mají jen jedno řešení; jedná se o konvenční postup. (Guilford)
divergentní
________ myšlení se uplatňuje v tvořivých úlohách; tehdy, když existuje více možných řešení; jde o hledání nových a originálních řešení(Guilford).
produktivním
Wertahimer nazývá Guilfordova divergentní myšlení myšlením ____________.
mentální model
_____ ______ je vnitřní reprezentace informací, znalostí, obrazu reálného nebo virtuálního světa, která specificky koresponduje s tím co je reprezentováno.
mentální reprezentaci
M. Sedláková definuje ____ ____ jako výsledek finálního kódování zpracované informace, přičemž nástrojem tohoto kódování je symbol.
obraz, slovo
Prostředkem mentální reprezentace je ______ a _____.
zpětné introspekce
Výzkum metodou ____ _____ spočívá v tom, že jedinec je požádán, aby vyřešil problém a posléze introspektivní proces popsal zpětně.
Würzburské
Külpe, Bühler patřili oba do ______ psychologické školy.
Sternberg
Dělení intelifence na komponentovou, kontextovou a experienciální/zkušeností, zavedl ______ jako triarchickou teorii inteligence.
komponentovou
1) metakomponenty (používají se k plánování, monitorování a hodnocení průběhu řešení problému), 2) výkonové komponenty (slouží k výkonu instrukcí, které jim dávají metakomponenty) a 3) komponenty získávání poznatků (důležité při řešení aktuálního problému), spadají dle Sterberga pod ______ intel.
kontextová
3 životní situace: adaptace, formování prostředí a výběr nového prostředí, je dle Sterberga tzv. ________ inteligence.
experienciální
Relativní novost a automatizace, jsou dvě úrovně zkušenosti, které Sterberg zahrnuje do své _______ inteligence.
Newell, Simon
Počítačové modelování strategií řešení problémů, se zabývali _____ a _____.