Level 17 Level 19
Level 18

Present Simple


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I go to school every day.
Ja chodzę do szkoły.
You never do your homework.
Ty nigdy nie odrabiasz zadań.
He always gets up at 6 am.
On zawsze wstaje o 6 rano.
She often goes to bed after supper.
Ona często idzie spać po kolacji.
My dog never washes.
Mój pies nigdy się nie myje.
He sometimes has a shower.
On czasami bierze prysznic.
She sometimes has dinner in a restaurant.
Ona czasami je obiad w restauracji.
He hardly ever plays computer games.
On prawie nigdy nie gra na komputerze.
We usually watch TV in the evening.
My zwykle oglądamy TV wieczorem.
They seldom play with friends.
Oni rzadko bawią się z kolegami.
You never help your mother.
Wy nigdy nie pomagacie waszej mamie.