Level 4 Level 6
Level 5

University


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lecturer
wykładowca
dean's office
dziekanat
dean
dziekan
exam session
sesja egzaminacyjna
lecture hall
sala wykładowa
rector
rektor
associate dean
prodziekan
political science
nauki polityczne
social science
nauki społeczne
lecture on sth
wykład na temat czegoś
term
semestr
stipend
stypendium
adjunct professor
adiunkt
full-time studies
studia dzienne
extramural studies
studia zaoczne
grad school
studia doktoranckie
faculty
wydział
student ID card
legitymacja studencka
academic syllabus
plan studiów
college level
rok studiów
field of study
kierunek studiów
faculty advisor
kierownik studiów
post-grad
student studiów magisterskich, doktorant
undergraduate student
student studiów licencjackich
freshman year
pierwszy rok studiów
degree certificate
dyplom ukończenia studiów
senior year
ostatni rok studiów
retake
egzamin poprawkowy
Bachelor of Arts
tytuł licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych
equation
równanie