Level 1 Level 3
Level 2

starożytność (biblia, mitologia)


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hamartia
w tragedii starożytnej błędne rozpoznanie i fałszywa ocena własnej sytuacji przez bohatera. Bohater, nieświadomy rzeczywistego znaczenia okoliczności, w jakich się znalazł, popełnia czyny prowadzące do dalszego zawikłania jego losu i ostatecznie do katastrofy, WINA TRAGICZNA
Heureza
sposób nauczania polegający na naprowadzaniu uczniów na właściwy tok rozumowania i doprowadzeniu do samodzielnego rozwiązania przez nich problemów, Sokrates twórcą tej metody, sprzeciwianie się przekazaniu się suchej informcj
Koryfeusz
przewodnik chóru w teatrze starogreckim. Wygłaszał on najtrudniejsze kwestie oraz wyznaczał chórzystom tempo i wysokość dźwięku
Wulgata
przekład Biblii na łacinę, dokonany przez św. Hieronima ze Strydonu w latach 382–406 z języków oryginałów: hebrajskiego i greki. Przekład miał na celu dostarczenie Kościołowi jednolitego tekstu
Mojry
w mitologii greckiej boginie losu, utożsamiane przez Rzymian z Parkami
Septuaginta
pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę. Nazwa pochodzi od liczby tłumaczy, którzy mieli brać udział w pracach nad przekładem (70), wykonane przez aleksandryjskich żydów
Hybris
pojęcie w kulturze starożytnej Grecji oznaczające dumę, pychę rodową lub majestat władcy, które uniemożliwiają mu prawidłowe rozpoznanie sytuacji, w której się znalazł. Pycha ta stanowi przekroczenie miary, którą bogowie wyznaczyli człowiekowi (zob. dike), stanowi więc wyzwanie wobec bogów i ściąga na siebie ich karę
carpe diem
motyw horacjański, korzystania z chwili
non omnis moriar
motyw horacjański o trwałości sztuki jako dziedxictwa
exegi monumentum aere perennius
motyw horacjański zbudowania pomniku
pulvis et umbra sumus
motyw horacjański "prochem i cieniem jesteśmy"
sapere aude
motyw horacjański "miej odwagę myślec"
odi profanum vulgus et arceo
motyw horacjański odnośnie poety "nienawidzę ciemnego motłochu i unikam go"
Hipostaza
przypisywanie realnego istnienia takim abstraktom, jak: stany, cechy, stosunki, zdarzenia, przedstawienie strachu jako wiedźm u Szekspira
polska szopka
bronowicka chata symbolem polskiej sceny polit.-społ, nazwa na to
apollińska
postawa ..., wg Nietzschego, oparta jest na racjonalnej, przejrzystej kalkulacji i cechuje ją upodobanie do harmonii, ładu i symetrii. Taką jest na przykład sztuka oświecenia
dionizyjska
postawa ..., wg Nietzschego, ekstatyczna, mroczna i oparta na podświadomych popędach, nie racjach rozumu. Taką sztukę stworzył na przykład romantyzm
Symonides
autor słów "Przechodniu, powiedz Sparcie, tu leżym jej syny, wierni jej prawom do ostatniej godziny"
epigramat
krótki utwór poetycki w formie aforyzmu, wywodzący się z napisów informacyjnych w starożytnej Grecji zamieszczanych na grobach, pomnikach lub ofiarach wotywnych. Tekst inskrypcji krótki, przeważnie dwuwierszowy, pisany dystychem elegijnym, Symonides
naturalizm
twórcą i teoretykiem Emil Zola, drastycyzm i dosadność, wpływ miała koncepcja walki o przetrwaie Darwina, obiektywizm, oddanie syt. społecznej jak najprecyzyjniej, bez prawa komentowania "wymiatanie śmieci spod dywanu"
anakreontyk
wierszowany utwór literacki o tematyce biesiadnej, wesołej lub rubasznej, sławiący uroki życia, opowiadający o miłości w sposób żartobliwy
vomitorium
korytarz pod publicznością w starożytnych budowlach, którym tłum mógł prędko opuścić arenę
theatron
nazwa miejsca dla publiki w teatrze greckim
diazoma
nazwa na alejkę poprzeczną w teatrze greckim oddzielającą rzędy miejsc
orchestra
miejsce na chór w teatrze greckim
skene
budynek, rola szatni i kulisów w teatrze greckim
proscenion
miejsce gdzie występowali aktorzy w teatrze greckim
parodos
alejka, wejście dla chóru w teatrze greckim
kohelet
Nie jest to właściwie własne imię autora, lecz nazwa funkcji mędrca "przemawiającego na zebraniu". Język grecki zwał tę funkcję Ekklesiastesem
parodos
pieśń wejściowa chóru to ...
stasimon
pieśń chóru podczas tragedii
eksodos
pieśń chóru opuszczającego scenę
epejsodion
dialog lub monolog bohatera w antycznym teatrze
prologos
wstęp do dramatu antycznego
epilogos
zakończenie dramatu antycznego
fojbos
przydomek Apollina
Pelida
Achilles, jako syn Peleusa
27
w nowym testamencie jest ... ksiąg
greka
językami bilblii (od zwoju papirusa, łodygi) są aramejski, hebrajski i ...
46
ksiąg starego testamentu jest...
historyczne profetyczne dydaktyczne
księgi nowego testamentu dzielą się na ewangelie, dzieje apostolskie, listy apostolskie i apokalipsę a starego na : ...
deuterokanoniczne
księgi..., to księgi Pisma Świętego, które nie zachowały się w języku hebrajskim o kwestionowanej wiarygodności, nie uznawane przez ortodoksję żydowską, protestantów i część prawosławia Księgi i fragmenty deuterokanoniczne Starego Testamentu obejmują 7 ksiąg w całości oraz kilka fragmentów
protokanoniczne
księgi ... to księgi uznawane za natchnione przez wszystkich Izraelitów
evviva l'arte
gdy wszystko nic nie warte...
l'art pour l'art
fr. art for art's sake
Rzymian
św. Paweł w liście do ...: "Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od boga [...] kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi bożemu."
statolatria
ubóstwienie państwa