Level 2 Level 4
Level 3

inne


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
utracjusz
człowiek rozrzutny, lekko wydający pieniądze
Corps de ballet
zespół tancerzy i tancerek, z wyjątkiem solistów i koryfejów danego teatru
hunwejbini
chiński czerwonogwardzista, uczestnik rewolucji kulturalnej w Chinach lub przenośnie: przedstawiciel młodzieżowego ugrupowania politycznego, charakteryzującego się radykalnymi poglądami, stosujący bezkompromisowe formy walki z przeciwnikami politycznymi
Dytyramb
– oda lub pieśń pochwalna o charakterze patetycznym, wzniosłym, niekiedy tragicznym; z czasem nabrał cech patetycznej poezji emocjonalnej. Współcześnie występuje zarówno w tonacji poważnej, jak i parodystycznej – prześmiewczej, Dytyramb stanowiła „pieśń kozła”, z której wywodzić się mają tragedia i komedia antyczna, co poświadcza Arystoteles w Poetyce
Metonimia
inaczej zamiennia, figura retoryczna mająca na celu zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności, (wypiłem kufel, czytam Słowackiego, Belweder ogłosił)
turpizm
użyteczność czegoś co jest brzydkie, swiadczy o jego pięknie (Grochowiak, Białoszewski)
prometeizm
ogół ABS (altruizm, bunt, cierpienie)
sensualizm
poznanie przez zmysły
epolet
naramiennik wojskowy, szlifa
archetyp
pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu utarty w społeczeństwie
determinizm
koncepcja filozoficzna, według której wszystkie zdarzenia w ramach przyjętych paradygmatów są połączone związkiem przyczynowo-skutkowym, a zatem każde zdarzenie i stan jest zdeterminowane przez swoje uprzednio istniejące przyczyny (również zdarzenia i stany), np biologiczny -> Jagna, Chłopi, jej biologia ją determinuje
paradygmat
przyjęty sposób widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie, doktrynie itp, a w językoznawstwie: zespół form deklinacyjnych lub koniugacyjnych właściwy danemu typowi wyrazów
millenerzy
grupka warszawskich inteligentów skupionych wokół Edwarda Jürgensa. W końcu lat 50. XIX w. sformułowali program, którego podstawą była długofalowa praca organiczna i starania o przyznanie autonomii Królestwu Polskiemu. Domagali się oni praw politycznych dla mieszczan oraz uwłaszczenia chłopów. Nazwa, jak w sposób ironiczny określano tę grupę, nawiązywała do jej programu. Zwolennicy działań powstańczych uważali bowiem, że jest to odsuwanie na tysiąc lat sprawy niepodległości Polski, w skład "białych"
dezynwoltura
nadmierna nonszalancja
ubi sunt
"gdzie są" łacina, motyw, skrót łacińskiego pytania retorycznego Ubi sunt qui ante nos fuerunt? ("Gdzie są ci, którzy byli przed nami?") używany na określenie literackiego motywu przemijania, marności świata i tęsknoty za przeszłością obecnego szczególnie w europejskiej poezji średniowiecznej
Francois Villon
poeta spod szubienicy to...
Pieśni Osjana
tytuł pracy Jamesa Macphersona, podał się za tłumacz a był autorem (niby celtycki bard z III w), wielki wpływ na romantyzm, historie o miłości i zbrodniach na tle północnych krajobrazów
Francis Bacon
rzekomy autor prac Szekspira, XVI w. filozof
ideał sięgnął bruku
zdanie C. K. Norwida z "Fortepianu Chopina", może być odczytywany dosłownie (upadek fortepianu) lub przenośnie odnośnie profanacji wartości i muzyki Chopina
eponim
eponymos – „dawca imienia, nazwy”) – słowo utworzone od nazwy własnej[1], jak również osoba (historyczna lub fikcyjna, człowiek, bóg, heros), rzadziej zwierzę lub przedmiot, od którego wzięła się nazwa jakiejś innej rzeczy, zjawiska, miejsca, miejscowości, np bermudy, Achilles
sfumato
od wł. fumo - dym, stopniowe przechodzenie miedzy barwami, zwłaszczqa u Leonarda, obraz wyglada jakby nie miał konturów i jakby był zasłonięty welonem
Brunelleschi
Filippo ... - architekt kopuły Santa Maria del Fiore da Firence
porte-parole
osoba wypowiadająca się w czyimś imieniu, w literat. podmiot bądź narrator jako obraz autora
frasca
wł. gałązka
hamletyzm
postawa ciągłego rozmyślania, ponadprzeciętna wrażliwość, poczucie osamotnienia, rozdarcie między działaniem a myśleniem
diagonalny
skierowany wzdłuż przekątnej
opulencja
z hiszp. bogactwo, dostatek (np. ozdób)
raki
wiersz, który można czytać od przodu i od tyłu (jedna z form barokowego konceptu)
antycedencje
okoliczności poprzedzający jakiś fakt, ważne dla jego zrozumienia
implikacja
inaczej następstwo
pro memoria
łac. ku pamięci
interim
łac. tymczasem
obskurantyzm
ciemnota umysłowa, zacofanie
predylekcja
szczególne umiłowanie, skłonność do
anokracja
system pomiędzy demokracją a autorytaryzmem (Rosja, Armenia) określenie typowe dla starych republik ZSRR
theologoumenon
gr. pojęcia o charakterze teologicznym, pojęcia nie wiążące doktrynalnie (nie ma ich w Piśmie) ale są godne polecenia ze względy na ich walor wyjaśniający dogmaty, w prawosławiu to nauka Ojców Kościoła
heliolatria
kult, czczenie słońca
ananke
gr. odpowiednik łac. fatum (bogini przymusu i konieczności)
avant la lettre
fr. zanim pojęcie dorobiło się nazwy, przed nazwaniem, awangardowy, prekursorski
ignoratio elenchi
łac. niezrozumienie przeciwnika, dosł. nieznajomość zarzutu, dowodzi się nie tego, co ma być udowodnione, zbacza się z argumentacji merytorycznej
ostensywna
definicja ... inaczej DEIKTYCZNA - niewerbalna
parweniusz
człowiek, który dorobił się majątku niekoniecznie ciężką pracą, lecz wykorzystując koneksje, układy, starający się naśladować zamożne warstwy społeczeństwa; dorobkiewicz; nuworysz
kabotyn
osoba zachowująca się w sposób obliczony na efekt
bumelant
osoba unikająca pracy i zaniedbująca swojeobowiązki
bikiniarz
młody człowiek ubierający się ekstrawagancko, w sposób przesadnie modny, lata 50 i 60
rewerencja
szacunek i poważanie okazywane komuś (rew...)
poliadyczne
bóstwo opiekujące się miastem to bóstwo ...
ariergarda
straż tylna (a contrario: avant garde)
konduita
prowadzenie się budzące zastrzeżenia etyczne
idiosynkrazja
1. wstręt, niechęć, 2. wieloznaczność personalna (dla mnie A oznacza B a dla C A oznacza D)
sensat
1. człowiek przesadnie poważny, silący się na uczoność 2. człowiek dopatrujący się we wszystkim sensacji
rajfurstwo
inaczej stręczycielstwo
almarium
w starożytności i średniowieczu: schowek w murze, szafa lub skrzynia do przechowywania broni i innych cennych przedmiotów: książek, dokumentów
szkaplerz
wierzchnia część habitu, w postaci szerokiego płata materiału z otworem na głowę, okrywa barki oraz sięga na plecy i na piersi.
ad placitum
łac. wedle upodobania, jak się chce
kacerz
dawniej: odstępca od wiary rzymskokatolickiej, dziś: rodzaj sieci do połowu ryb i raków
ossuarium
naczynie lub inny pojemnik służący do przechowywania kości, wolno stojące budowle wznoszone w obrębie cmentarzy, W przypadku, gdy w miejscu starego zakładano nowy cmentarz, umieszczano w nich ekshumowane szczątki zmarłych.
solipsyzm
pogląd filozoficzny, według którego istnieje tylko jednostkowy podmiot poznający, a cała rzeczywistość jest jedynie zespołem jego wrażeń