Level 6 Level 8

134 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kwadryga
grupa poetycka ze znanym K. I. Gałczyńskim, w Warszawie anty Skamander i Awangarda, poezja społeczna, zaangażowana o normalnych codziennych ludziach
żagary
grupa poetów w Wilnie wokół czasopisma "Żagary" z Miłoszem i Gołubiewem, klasycyzowali, relfksje, historyzm, katastrofizm wojenny, obawy przed przyszłością
futuryzm
nurt literacki: kluby Pod katarynką i Gałka muszkatołowa, 1921 roku Bruno Jasieński „JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską”, ANATOL STERN, TYTUS CZYŻEWSKI, "Nuż w bżuhu" "But w butonierce", najpierw Kraków potem też Warszawa
Skamander
grupa poetycka, którą zaczęli formować około roku 1916 Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński oraz Jan Lechoń, wzorem L. Staff, działali do ok 1939, "Pod Picadorem" i stolik na półpiętrze w kawiarni "Ziemiańskiej", wokół pisma "Pro Arte et Studio" ("w obronie sztuki i nauki") związanie poezji z teraźniejszością, afirmacja życia, określani jako grupa sytuacyjna tzn. bardziej niż twórczością zespojeni życiem towarzysko-społecznym
Awangarda Krakowska
grupa literacka działająca w latach 1922−1927 przy krakowskim czasopiśmie „Zwrotnica”, ogłoszony w 1922 r. przez Peipera manifest „Miasto", "MINIMUM SŁÓW, MAKSIMUM TREŚCI" MIASTO-MASA-MASZYNA, Julian Przyboś, Jalu Kurek, Tadeusz Peiper
awangarda
straż przednia, czyli... ich poeci "inżynierzy słów" mieli służyć celowo i świadomie, a nie w efekcie natchnienia
Gombrowicza
1. problem formy (ucieczka tylko w inną formę) 2. konflikt ojczyzny z synczyzną pojawia się u ..
superego
id odpowiada za chowane popędy, ego to jaźń, a ... hamuje zapędy id stąd wynikają nasze nieszczęścia
synkopa
przesunięcie akcentu w muzyce na inny dowolnie wybrany dzwięk
dodekafoniczna
muzyka wykorzystująca dzwięki sprawiające wrażenie będących dysonansami
scat
śpiew z użyciem dowolnych sylab a nie słów
slapstickowa
komedia ... łącząca banalny/absurdalny humor z krytyczną obserwacją rzeczywistości i polityki
eseistyczna
powieść ... np. Tomasza Manna, gdzie narracja odnośnie rzeczywistości niewidocznie zaciera się z rozważaniami filozoficznymi
strumień świadomości
stream of consciousness, swobodna narracja będąca jakoby "czytaniem na głos wszystkich myśli bohatera/narratora" J. Joyce "Ulisses"
katastrofy przewidywanej
II Awangarda to tzw. awangarda ... (np. J. Czechowicz, założyciel grupy poetyckiej "Reflektor", ginie podczas II wojny), katastrofizm, fatalizm (et in Arcadia ego)
kafkowska
niszczenie człowieka przez absurd, często związany z sytuacją biurokratyczną (wg słów autora: klatka wyrusza na poszukiwanie ptaka) to sytuacja ...
w inną gębę
Gombrowicz: nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko ...
Marinetti
Filippo T. ... był prekursorem futuryzmu (Włochy) "samochód wyścigowy jest piękniejszy niż Nike z Samotraki"
żeromszczyzna
wrażliwość literatury na problemy społeczne, liryzowanie, żarliwy patriotyzm ale i zarazem lekka autoironia i ośmieszanie własnego marzycielstwa
gdzie są twoje szklane domy?
pytanie Cezarego do Seweryna Baryki, symbol rozczarowania
zielony balonik
pierwszy polski kabaret literacki, 1905-1915, ścisle powiązany z osobą Żeleńskiego i jego brata, działali w Krakowie, w cukierni wystawiali swoje sztuki
zielona gęś
groteskowy i absurdalny Teatrzyk ... K. I. Gałczyńskiego, świat w krzywym zwierciadle, kabaret
niezależna
dialog lub monolog to mowa ... (bo nie ingeruje w nią narrator)
zależna
mowa ... to przytaczanie wypowiedzi (czyjejś) przez narratora
pozornie zależna
mowa ... gdy narrator przemawia językiem danego bohatera (wnika w jego głąb)
tautologie
"ale jednak" "źródło i geneza" "i jeszcze w dodatku" "tylko i wyłączenie" to ... [jako redundancja językowa] we względu na WSPÓŁRZĘDNY stosunek członów (pleonazm podrzędny)
amalgamat
stop jakiegoś metalu z rtęcią, ewent. mieszanina chaotyczna różnych elementów
propedeutyka
wprowadzenie, wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy a także przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia danej nauki
raison d'etre
fr. racja bytu
zawsze prawdziwe
zdania analityczne i zdania logicznie prawdziwe to 2 grupy zdan, ktore sa ...
konsekwencja logiczna
... zdań K to zdanie, którego prawdziwość wynika z prawdziwości wszystkich zdań ze zbioru K
tautologia
formuła KRZ, która jest prawdziwa przy każdym układzie logicznym zdań atomowych, alt.: prawda logiczna
wartościowanie
przypisywanie wartości logicznych zdaniom atomowym
symetryczne
koniunkcja i alternatywa to funktory ...
paradoks implikacji
fakt, że ze zdania fałszywego wynika zdanie prawdziwe to ...
1
"Dowolne dwa punkty można połączyć odcinkiem." to ... aksjomat Euklidesa
5
... aksjomat Euklidesa tzw. postulat Euklidesa to "Dwie proste, które przecinają trzecią w taki sposób, że suma kątów wewnętrznych po jednej stronie jest mniejsza od dwóch kątów prostych, przetną się z tej właśnie strony."
4
... aksjomat Euklidesa brzmi "Wszystkie kąty proste są przystające."
2
... aksjomat Euklidesa mówi iż "Dowolny odcinek można przedłużyć nieograniczenie (uzyskując prostą)."
3
... aksjomat Euklidesa brzmi "Dla danego odcinka można zaznaczyć okrąg o środku w jednym z jego końcowych punktów i promieniu równym jego długości."
euklidesowa
Geometria ... jest geometrią przestrzeni „płaskich”, czyli o krzywiźnie zerowej, nazywana jest także geometrią paraboliczną.
semantyczna
sprzeczność ... - nie ma takiego wartościowania, by wszystkie elementy zbioru były prawdziwe
pustego
tautologia wynika z ... zbioru przesłanek
metaformuła
wynikanie to nie formuła KRZ a ...
szeryfy
nazwa na elementy czcionki będące prostopadłymi kreskami na końcówkach literek
wersalik
wielka litera (nie majuskuła)
kapitalik
wielka litera, ale w rozmiarze litery normalnej, minuskuły
home
ctrl + ... = początek dokumentu
end
ctrl + ... = koniec dokumentu
x
ctrl + ... = wytnij
półpauza
rodzaj myślnika, który występuje między wartościami liczbowymi nieotoczony spacjami
dywiz
rodzaj myślnika, który występuje między dwoma słowam nieotoczony spacjami
pauza
rodzaj myślnika, który występuje zawsze otoczony spacjami
akapitu
mianem bękartów, wdów, szewców określa się błędy w łamaniu ... polegające na zostawieniu zdania lub dwóch nowego ... na innej stronie
deuteros plous
gr. drugie żeglowanie
ex post
łac. po fakcie, później (ocena, opinia)
chaos
gr. nieład
kosmos
gr. ład
explicite
łac. dobitnie, jednoznacznie, wyraźnie
hieratyczne
podniosłe, z patosem, właściwe dla uroczystego rytuału, kapłańskie, świątynne
corollarium
łac. następstwo, wniosek
bukolika
synonim do sielanka, idylla
gnozeologia
teoria poznania, dział filozofii badający możliwości, źródła i sposoby poznania (od gr. wiedza)
parousia
gr. arrival, presence, official visit
epifania
łac. objawienie, też nazwa na święto 3 króli (pierwsze objawienie się boga na ziemi)
doksografia
gr. całościowy opis poglądów autora na daną rzecz (w przeciwieństwie do biografii)
majeutyka
gr. położnictwo, metoda dotarcia do prawdziwej prawdy poprzez nakierowanie dialogiem kogoś na samodzielne do niej dotarcie, postępowanie jak "położnik kogoś ciężarnego wiedzą"
elenktyka
zbijanie argumentów przeciwnika, tak by w końcu popadł w aporie i paradoksy, jedna z dwóch metod sokratycznych (oprócz majeutyki)
heureza
sposób nauczania polegający na naprowadzaniu uczniów na właściwy tok rozumowania i doprowadzeniu do samodzielnego rozwiązania przez nich problemów (np. poprzez majeutykę, raczej nie przez elenktykę)
eleutheria
gr. wolność
isegoria
gr. równość głosu, prawo do przemawiania i wniosku na zgromadzeniu politycznym
isonomia
gr. równość wobec prawa, z czasem synonim demokracji
akme
punkt szczytowy, okres najwyższego rozkwitu władz intelektualnych
eo ipso
łac. poprzez to, właśnie dlatego, z tego wynika
pars destruens
łac. strona niszcząca, argument przeciw
pars construens
łac. argument za, strona budująca
hiperuranium
gr. miejsce nadniebne
protologia
dziedzina teologii dogmatycznej zajmująca się zagadnieniami początku istnienia świata i człowieka
euthymia
gr. stan dobrego nastroju, pogoda ducha, właściwe samopoczucie
enkrateia
gr. panowanie nad sobą samym (e...)
aletheia
gr. prawda
wariabilizm
pogląd, że świat jest zmienny (heraklitejski) i wszystko podlega przypadkowości
ab aeterno
łac. z nieskończenie dalekiego puntku w przeszłości
dysteleologia
teoria, że światem rządzi przypadek i chaos, przypdek jedyną mocą sprawczą 
philia
gr. przyjaźń, ale oznacza też stosunek przeciwny do przeciwieństwa (np. podobne do podobnego)
halitoza
choroba cechująca się brzydkim zapachem z ust
cicerone
przewodnik, najczęściej oprowadzający po zabytkach
biały koń
leukos hippos oznacza ...
urania
gr. królowa gór
adon
fenicki: pan
kyrie
gr. pan (dominus)
melajnis
gr. czarna
paradeisos
gr. sad owocowy
inkabuły
umowne określenie pierwszych druków (do roku 1500 włącznie) łac. powijaki, kołyska, w pieluszce
onomastyka
dział języka badający nazwy własne
transhumancja
stałe przegony stad z pastwisk letnich na zimowe, ale jednak osada rolnicza jest tu punktem głównym - coś pomiędzy koczownictwem a osiadłym trybem życia
probenda
uposażenie duchownych niepołączone ze sprawowaniem obowiązków duszpasterskich, dziś po prostu gratyfikacja, zysk
szemat
hebr. Księga Wyjścia (Exodus)
balwierz
inaczej cyrulik, golił, strzygł i dokonywał zabiegów felczerskich
felczer
zawód medyczny niższy niż lekarz, chirurg polowy, dokonywał podstawowych zabiegów (np. upuszczania krwi)
zdun
człowiek zajmujący się budową pieców
partenogeneza
inaczej dzieworództwo, gdzie jest rozmnażanie płciowe ale wynika jedynie z komórki jajowej bez udziału plemnika
anikoniczny
taki, który abstrahuje od jakichkolwiek przedstawień i wizualizacji (~ikonoklastyczny)
antycedencje
okoliczności poprzedzający jakiś fakt, ważne dla jego zrozumienia
propyleje
poprzedzona schodami monumentalna brama z kolumną znajdującą się na osi wejścia
steatopygiczny
określenie kształtu figur kobiecych o silnie zaznaczonych biodrach, pośladkach i piersiach
megaron
prostokątna budowla z przedsionkiem i wejściem na środku krótszego boku między antami. Znany od neolitu, w kulturze mykeńskiej główne pomieszczenie pałacu z paleniskiem między czterema kolumnami
labrys
podwójny topór, symbol sakralny
kuros
rzeźba przedstawiająca młodzieńca
eschara
monumentalne palenisko o charakterze rytualnym
anta
przedłużenia ścian bocznych wystające przed fasadę
sryż
... (zwany też lodem prądowym) jest efektem zamarzania cieku wodnego bądź jeziora - gąbczaste, lodowe kawałki na wodzie
mansarda
pomieszczenie mieszkalne znajdujące się w kondygnacji strychowej, wydzielone z niej ścianami, które przenikając przez połać dachu formują nadbudowę nad koronującym gzymsem budynku. Facjata jest przykryta odrębnym dachem. Inaczej facjata, facjatka.
miazmaty
przestarzałe określenie oznaczające niezdrowe powietrze, zaduch ... ze wschodu oznaczają anachronicznie choroby zakaźne przywleczone ze wschodu (cholera, dżuma)
circulus in probando
łac. błąd koła w dowodzeniu
sardoniczny
... śmiech - ironiczny, szyderczy
acedia
w teologii wypalenie religijne, tzw. choroba mnichów, duchowa "depresja", wg Dantego to grzech na 5 krąg, Tomasz w Summie podaje argumenty za i przeciw zakwalifikowaniem tego jako grzechu
in statu nascendi
łac. w trakcie powstawania
in abstracto
łac. abstrakcyjnie, w oderwaniu od konkretnego przykładu
apateizm
przekonanie, założenie lub zaakceptowanie poglądu, że Bóg i religia nie mają znaczenia dla ludzkiego życia
ad casum
łac. w odniesieniu do danego przypadku
ekstrapolacja
prognozowanie wartości pewnej zmiennej lub funkcji poza zakresem, dla którego mamy dane, przenoszenie konstrukcji z przeszłości na przyszłość
portmaneteau
fr. słowo lub wyrażenie będące połączeniem dwóch lub więcej słów albo wyrażeń, zazwyczaj o pokrewnym znaczeniu (zbitka, hybryda: netykieta, brunch etc.)
telluryczny
mający związek z ziemią (łac. Tellus - Ziemia)
koniektura
k... - domysł, coś wykoncypowanego, hipoteza
laetitia
łac. przyjemność
inhibitor
powstrzymywacz (od ang. powstrzymywać) najczęściej mówi się tak na jakąś substancję chemiczną, która powstrzymuje jakiś proces/spowalnia
necessitas non sciri legem
łac. konieczność nie zna prawa (xD paremia prof. Zubika)
taksonomia
nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych
taksatywnie
wyczerpująco, tworząc zamknięty katalog (t...)
transformacjonizm
inaczej ewolucjonizm
autokefalia
od gr. kefale - głowa, stan związku wyznaniowego oznaczający się tym, że jego zwierzchnik nikomu nie podlega
synkategorematyczne
wyrażenie jest ... jeśli ma sens dopiero w połączeniu z innymi częściami języka (np. afiksy)
infinitezymalna
wartość jest ... jeśli jest nieskończenie mała, w danym przejściu granicznym dąży do zera.