Level 7
Level 8

logika


78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
argumentach
wyróżniamy funktory o ... zdaniowych czy nazwowych oraz nazwotwórcze, zdaniotwórcze i funktorotwórcze
definiendum definiens
definicja równościowa składa się z ... i ...
ignotum per ignotum
łac. nieznane przez nieznane (zdefiniowanie nieznanego słowa w sposób nic nie rozjaśniający)
idem per idem
łac. to samo przez to samo (błędne koło definiowania)
amfibologia
nieświadomy błąd wieloznaczności spowodowany niepoprawną składnią (np. Tabliczka: Stały nadzór kamer. - czyli że kamery są nadzorowane...)
figuralnego
jeśli ktoś bierze dosłownie wypowiedź przenośną to popełnia błąd ... myślenia
entymematyczna
oczywista, powszechna przesłanka to przesłanka ... (od gr. en thymo - w umyśle)
materialny
błąd ... - kiedy w rozumowaniu bierzmy za prawdziwą fałszywą przesłankę
ad hominem
argumentum ... - gdy z przesłanek, na które przeciwnik się zgodził uda się wyprowadzić wniosek, z którym początkowo przeciwnik się nie zgadzał (inaczej ex concesso, mistrzem Sokrates)
skwantyfikowanie
doprecyzowanie jakiejś wypowiedzi to inaczej jej ...
ad populum
argumentum ... - rozbudzający emocje (jeszcze najlepiej słuchaczy)
ad personam
argumentum ... - a bo ty to głupi jesteś!
ad vanitatem
argumentum ... - kierowany do arbitra w formie pochlebstwa
ad misericordiam
argumentum ... - prośba o łaskę 
ad ignorantiam
argumentum ... - wykorzystywanie niewiedzy drugiej strony
ad verecundiam
argumentum ... - odwoływanie się do nieuznawanego autorytetu, ale druga strona boi się obalić, by nie wyjść na zarozumiałą, jest zbyt nieśmiała by obalać
ex auctoritate
argumentum ... - z autorytetu
zwrotna
relacja jest ... jeśli dla każdego x: R(x,x)
symetryczna
relacja jest ... jeśli dla każdego x,y: R(x,y) -> R(y,x)
implikacji
zawieranie się (RZ) wynika z ... (KRZ)
aksjomaty
wnioskować na podstawie języka formalnego możemy, mając ...
potęgowy
zbiór ... zbioru A to wszystkie podzbiory zbioru A
identyczności przedmiotów nierozróżnialnych
Dla każdego x i y, jeżeli x i y mają te same właściwości, wtedy x jest identyczny z y: to zasada ...
zawiera
zbiór 10 ludzie nie należy do zbioru ludzkości a się w tym zbiorze ...
ekstensjonalności
zasada ... która mówi że zbiór A=B <-> (wszystkie x należą do A <-> należą do B)
kartezjański
iloczyn ... to zbiór wszystkich par uporządkowanych takich, że wszystkie a należą do zbioru A a b do B
przechodnia
relacja jest ... jeśli dla wszystkich x, y, z jeśli R(x,y) i R(y,z) -> R(x,z)
spójna
relacja jest ... jeśli każde dwa dowolne obiekty jej podlegają
relacja
... zbiorów A i B to podzbiór ich iloczynu kartezjańskiego
zwrotna symetryczna przechodnia
relacja jest relacją równoważności jeśli jest ... ... ...
abstrakcji
klasa ... danej formuły, zbioru czy relacji to wszystkie jej równoważne (przekształcenia czy i ona sama)
liniowo porządkująca w sensie ścisłym
relacja jest ... gdy jest przechodnia, spójna i przeciwsymetryczna (< na liczbach)
częściowo porządkująca w sensie ścisłym
relacja jest ... gdy jest przechodnia i przeciwsymetryczna (relacja bycia starszym na ludziach)
quasi-porządkująca
relacja jest ... gdy jest zwrotna i przechodnia (relacja bycia nie-starszym na ludziach)
porządkująca liniowo
relacja jest ... gdy jest zwrotna, antysymetryczna, przechodnia i spójna (=< na liczbach)
częściowo porządkująca
relacja jest ... gdy jest zwrotna, antysymetryczna, przechodnia i niespójna (np. inkluzja na zbiorach)
klasyfikacja
... to wielostopniowy podział logiczny (gdzie suma składa się na cały zbiór, a podzbiory są rozłączne)
poprawność
cecha, która się spełnia przy tym że jeśli A jest syntaktyczną tautologią to jest i semantyczną tautologią
dowód
... to taki ciąg formuł, że każda jest aksjomatem, lub jest wyprowadzona z poprzednich na mocy pewnych reguł
pełność
cecha, która się spełnia przy tym że jeśli A wynika semantycznie to musi wynikać i syntaktycznie (z niczego ergo jest tautologią)
koniunkcji alternatywy
kwantyfikator ogólny to uogólnienie ... a kwantyfikator egzystencjalny to uogólnienie ...
injekcja
funkcja różnowartościowa (1-1) to ...
bijekcja
funkcja różnowartościowa i "na" to ...
surjekcja
funkcja "na" to ...
dedukcyjne
wynikanie logiczne czyli niezawodne to inaczej wynikanie ...
zawodne
wnioskowanie uprawdopodabniające czyli niededukcyjne to wnioskowanie ...
almanach
rocznik zawierający zebrane artykuły i informacje z danej dziedziny
indukcyjne
rozumowanie ... kiedy ze szczególnych przesłanek dochodzi się do ogólnego wniosku
enumeracyjne
jeśli wyliczamy wszystkie przypadki a potem formułujemy ogólny wniosek dla nich to jest to rozumowanie indukcyjne ... zupełne
zrelatywizowane
nawet rozumowanie dedukcyjne jest zawsze ... do pewnej logiki
redukcyjne
rozumowanie niededukcyjne ... gdy z wniosku wynikają przesłanki
eliminacyjna
redukcja indukcyjna ... jest wtedy gdy wniosek jest zdaniem ogólnym a przesłanki są zdaniami szczegółowymi
niezupełnej
redukcja indukcyjna może być w formie enumeracji ...
nieindukcyjna
redukcja ... może być nią np. analogia, np. zgasła żarówka więc się przepaliła (szczegółem i wniosek, i przesłanki)
idempotencja
cecha, że Cn(Cn(X)) = Cn(X)
zwrotność
cecha, że X należy do Cn(X)
teoria
nazwa na zbiór, który: X = Cn(X)
teoria zupełna
nazwa na zbiór, który jeśli jest skończony to nie równa się FOR i należy do niego każde a lub ~a, a przez dodatnie do niego czegokolwiek osiąga się sprzeczność
sprzeczność
cecha zbioru, że: Cn(X) = FOR
monotoniczność
cecha zbioru, że (X<Y) -> (Cn(X) < Cn(Y))
konotacji
nazwa JASNA, to nazwa o precyzyjnie określonej ... (wiadomo, jaką cechę oznacza)
desygnatów
nazwa OSTRA, to nazwa o precyzyjnie wyznaczonym zbiorze ...
autologiczne
jeśli dane wyrażenie posiada cechę, którą konotuje to jest ...
dopełniają
zdania się ... jeśli co najmniej jedno z nich jest prawdziwe
jednostkowe
2 nazwy ... są zawsze rozłączne lub tożsame
tautologia
z pustego zbioru lub każdego zdania wynika ...
tautologia
z tautologii wynika jedynie ...
kontrtautologia
z kontrtautologii wynika jedynie ...
desygnat
przedmiot, o którym daną nazwę się orzeka prawdziwie
denotacja
... czyli zbiór wszystkich desygnatów (ZAKRES nazwy)
konotacja
treść nazwy, która przysługuje jej na mocy zwyczajnego dla danego języka użycia konkretnego słowa
treść nazwy
zbiór cech (wszystkich), które posiadają wszystkie desygnaty danej nazwy i tylko one
jednostkowa
nazwa ... jest zawsze ostra
ilość
ze względu na ... desygnatów dzielimy nazwy na puste, jednostkowe i ogólne (z intencją jednostkową lub ogólną)
typ
ze względu na ... desygnatów nazwy dzielimy na konkretne i abstrakcyjne
sposób wskazania
ze względu na ... ... desygnatów nazwy dzielimy na indywidualne (nie określające cech) i generalne (czyli ze względu na konotację)
strukturę
ze względu na ... desygnatów nazwy dzielimy na zbiorowe i niezbiorowe
zmiennych
kwantyfikować można tylko "po" ...