Level 24
Level 25

3 - Zwroty


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be absent from school
być nieobecnym w szkole
be good at sth
być w czymś dobrym
be bad at sth
być w czymś kiepskim
be late for school
spóźnić się do szkoły
do an exercise
zrobić ćwiczenie
do a project
zrobić projekt
do a task
zrobić zadanie
do well in a test
dobrze poradzić sobie na teście
do badly in a test
źle wypaść na teście
do your best
dać z siebie wszystko
do your homework
odrabiać pracę domową
get into university
dostać się na uniwersytet
get ready
przygotować się
have/take a break
zrobić sobie przerwę
learn by heart
uczyć się na pamięć
make a mistake
zrobić błąd
make/take notes
robić notatki
miss lessons
opuszczać lekcje
pay attention
uważać, zwracać uwagę
study hard
uczyć się pilnie
take part in sth
brać w czymś udział
write an essay
pisać wypracowanie
copy homework
odpisać pracę domową
fall behind (with sth)
mieć zaległości w
hand in
oddać, wręczyć
hand in an essay
oddać wypracowanie
leave school
rzucić szkołę
look sth up
wyszukać coś (np. w słowniku), sprawdzić
make progress
robić postępy
take the register
sprawdzać listę obecności