109 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be was been
быць
beat beat beaten
біць
become became become
стаць
begin began begun
пачаць
bend bent bent
згінаць
bet bet bet
ставіць
bite bit bitten
кусаць
bleed bled bled
крываточыць
blow blew blown
дуць
break broke broken
ламаць
bring brought brought
прыносіць
broadcast broadcast broadcast
трансляваць
build built built
будаваць
burn burnt burnt
паліць
burst burst burst
узрываць
buy bought bought
купляць
catch caught caught
лавіць
choose chose chosen
абіраць
come came come
прыходзіць
cut cut cut
кроіць
deal dealt dealt
дамаўляцца
dig dug dug
капаць
do did done
рабіць
draw drew drawn
маляваць
dream dreamt dreamt
марыць
drink drank drunk
піць
drive drove driven
ехаць
eat ate eaten
есці
fall fell fallen
падаць
feed fed fed
карміць
find found found
знаходзіць
fight fought fought
біцца
fly flew flow
лётаць
forbid forbade forbidden
забараняць
forget forgot forgotten
забывацца
forgive forgave forgiven
прабачаць
freeze froze frozen
замярзаць
get got got
атрымліваць
give gave given
даваць
go went gone
ісці
grow grew grow
расці
hang hung hung
вешаць
have had had
мець
hear heard heard
чуць
hide hid hidden
хаваць
hit hit hit
ударыць
hold held held
трымаць
hurt hurt hurt
раніць
keep kept kept
захоўваць
know knew known
ведаць
lay laid laid
класці
lead led led
праводзіць
leap leapt leapt
скакаць
learn learnt learnt
вучыць
leave left left
пакінць
lend lent lent
пазычаць
let let let
дазваляць
lie lay lain
ілгаць
light lit lit
свеціць
lose lost lost
губляць
make made made
рабіць
mean meant meant
значыць
meet met met
сустракаць
mistake mistook mistaken
памыляцца
pay paid paid
плаціць
put put put
ставіць
read read read
чытаць
ride rode ridden
ехаць (на кані)
ring rang rung
звінець
rise rose risen
уставаць
run ran run
бегчы
say said said
казаць
see saw seen
бачыць
sell sold sold
прадаваць
send sent sent
пасылаць
set set set
усталёўваць, назначаць
shake shook shaken
трасці
shine shone shone
блішчэць
shoot shot shot
страляць
shrink shrank shrunk
сціскацца
shut shut shut
зачыняць
sing sang sung
спяваць
sink sank sunk
тануць
sit sat sat
сядаць
sleep slept slept
спаць
slide slid slid
слізгаць
smell smelt smelt
пахнуць
speak spoke spoken
гаварыць
spell spelt spelt
вымаўляць
spend spent spent
траціць
spill spilt spilt
разліваць
split split split
расколваць
spread spread spread
раскладаць
stand stood stood
стаяць
steal stole stolen
красці
stick stuck stuck
утыкнуць, прыклеіць
sting stung stung
джаліць
swim swam swum
плыць
take took taken
браць
teach taught taught
вучыць
tear tore torn
рваць
tell told told
распавядаць
think thought thought
думаць
throw threw thrown
кідаць
understand understood understood
разумець
wake woke woken
абуджацца
wear wore worn
насіць
win won won
перамагаць
write wrote written
пісаць