Level 15 Level 17
Level 16

Общеупотребительные глаголы 2


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bandyti bando bandė
пробовать, тестировать
aš bandau
я пробую
tu bandai
ты пробуешь
pabandyti pabando pabandė
попробовать
aš pabandysiu
я попробую
pabandyk ateiti anksčiau
попробуй прийти раньше
daryti daro darė
делать (что-то конкретное)
aš darau
я делаю (что-то конкретное)
tu darai
ты делаешь (что-то конкретное)
padaryti padaro padarė
сделать
ką tu padarei?
что ты сделал (наделал)?
pradėti pradeda pradėjo
начать
aš pradedu
я начинаю
tu pradedi
ты начинаешь
dėti deda dėjo
класть
aš dedu
я кладу
tu dedi
ты кладешь
padėti padeda padėjo
положить
imti ima ėmė
брать
aš imu
я беру
tu imi
ты берешь
jis ima
он берет
paimti paima paėmė
взять
aš paėmiau knygą bibliotekoje
я взял книгу в библиотеке
laikyti laiko laikė
держать
aš laikau
я держу
tu laikai
ты держишь
laikyti ekzaminą
сдавать экзамен
duoti duoda davė
дать
aš duodu
я даю
tu duodi
ты даешь
atiduoti atiduoda atidavė
отдать
aš atiduodu žodyną
я отдаю словарь
perduoti perduoda perdavė
передать
ji perduoda tau linkėjimus
она передает тебе привет
baigti baigia baigė
заканчивать
aš baigiu
я заканчиваю
tu baigi
ты заканчиваешь
pabaigti, pabaigia, pabaigė
закончить
aš jau pabaigiau darbą
я уже закончил(а) работу
siūlyti siūlo siūlė
предлагать
aš siūlau
я предлагаю
tu siūlai
ты предлагаешь
patarti pataria patarė
посоветовать
aš patariu
я советую
tu patari
ты советуешь
ką patartumėte?
что вы посоветовали бы?
atsiminti atsimena atsiminė
помнить
aš atsimenu jo vardą
я помню его имя
ar neatsimeni jo vardo?
ты не помнишь его имени?
sakyti sako sakė
говорить (утверждать, высказывать мнение)
aš sakau
я говорю
tu sakai
ты говоришь
atsakyti atsako atsakė
ответить
nešti neša nešė
нести
aš nešu
я несу
tu neši
ты несешь
ieškoti ieško ieškojo
искать
aš ieškau rakto
я ищу ключ
ko tu ieškai?
что ты ищешь?
bėgti bėga bėgo
бежать
aš bėgu į darbą
я бегу на работу
kur tu bėgi?
куда ты бежишь?