Level 2
Level 1

New level


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dyfuzja
samorzutne mieszanie stykających się substancji
pierwiastek chemiczny
zbiór takich samych atomów, o takiej samej liczbie atomowej
związek chemiczny
zbiór takich samych cząsteczek
Maria Skłodowska-Curie
dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i fizyki
polon i rad
pierwiastki odkryte przez Marię Skłodowską-Curie i jej męża
kulisty
Atomy mają kształt ...
atom
najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, układ złożony z jądra atomowego, poruszających się wokół niego elektronów, tworzących powłoki elektronowe
liczba masowa (A)
suma liczby protonów i liczby neutronów w jądrze atomu
rdzeń atomowy
część atomu bez elektronów walencyjnych
proton
cząstka podstawowa, składnik jądra atomowego o masie 1u i ładunku dodatnim
neutron
cząstka podstawowa, składnik jądra atomowego o masie 1u i bez ładunku elektrycznego
liczba atomowa (Z)
liczba protonów w jądrze atomowym
elektrony walencyjne
elektrony najbardziej oddalone od jądra
elektron
cząstka podstawowa o elementarnym ładunku ujemnym
jądro atomowe
najbardziej wewnętrzna dodatnio naładowana część atomu, zawiera nukleony
nukleony
protony i neutrony
powłoka elektronowa
ujemnie naładowana sfera elektronowa
1 u
masa neutronu, masa protonu
1/1840 u
masa elektronu
1/12 masy atomu węgla
jednostka masy atomowej (u) - ile w stosunku do masy atomu izotopu węgla c dwanaście
izotop
odmiana tego samego pierwiastka chemicznego o takiej samej liczbie atomowej Z, ale różnej liczbie masowej A
radiochemia
dziedzina chemii zajmująca się badaniem pierwiastków promieniotwórczych
znakowanie izotopowe
metoda diagnozowania stosowana w medycynie, wykorzystująca promieniowanie pochodzące od wprowadzonego do substancji izotopu promieniotwórczego
defektoskopia
stosowana w przemyśle umożliwia badanie ukrytych wad wyrobów metalowych
datowanie radiowęglowe
promieniotwórczy izotop węgla c czternaście jest stosowany do oznaczania próbek geologicznych i wykopalisk archelogicznych
pierwiastki promieniotwórcze
pierwiastki chemiczne, których atomy ulegają rozszczepieniu lub rozpadowi
reakcja łańcuchowa
kolejne nietrwałe atomy rozpadają się i proces trwa, dopóki nie powstanie trwały atom
naturalne (izotopy)
izotopy występujące w przyrodzie
sztuczne (izotopy)
izotopy otrzymane przez człowieka
naturalna (promieniotwórczość)
promieniotwórczość, gdzie pierwiastki samoistnie ulegają rozpadowi
sztuczna (promieniotwórczość)
promieniotwórczość wywołana bombardowaniem jąder danego pierwiastka chemicznego , np. neutronami
trwałe (izotopy)
izotopy, których jądra atomów nie ulegają samorzutnym przemianom jądrowym
promieniotwórcze (izotopy)
izotopy, których atomy ulegają samorzutnym przemianom jądrowym
izotopy wodoru
prot, deuter, tryt to izotopy ...
ciężka woda
inaczej tlenek deuteru D2O
alfa (promienie)
promienie zatrzymane przez kartkę papieru
beta (promienie)
promienie zatrzymane przez cienką płytkę metalową np. glinu
gamma (promienie)
promienie zatrzymane przez grubą płytę ołowianą lub betonową