Level 1 Level 3
Level 2

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
współczynnik
liczba zapisywana przed symbolem lub wzorem określająca ilość atomów lub cząsteczek
indeks
liczba zapisywana z prawej strony u dołu symbolu pierwiastka oznaczająca ilość atomów danego pierwiastka w cząsteczce
jon
cząstka obdarzona ładunkiem elektrycznym, dodatnim lub ujemnym
kation
to jon dodatni
anion
to jon ujemny
wzór sumaryczny
to wzór który uwzględnia rodzaj i liczbę atomów. np. HCl
wzór strukturalny
to wzór, który uwzględnia rodzaj i liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych. np. H – Cl
grupa
w układzie okresowym zawiera pierwiastki , które mają taką samą liczbę zewnętrznych elektronów
okres
w układzie okresowym zawiera pierwiastki, które mają taką samą liczbę powłok elektronowych
seria
w układzie okresowym zawiera pierwiastki reagujące podobnie
prawo stałości składu
stosunek mas pierwiastków w każdym związku chemicznym jest stały i charakterystyczny dla danego związku chemicznego - to prawo ...
wiązanie kowalencyjne
wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu atomów za pomocą wspólnych par elektronowych
wiązanie jonowe
wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się kationów i anionów powstałych z atomów
wartościowość
liczba wiązań, z których pomocą atomy łączą się ze sobą (wiązania kowalencyjne) lub liczba nadmiaru, niedoboru elektronów w jonie (wiązania jonowe)
wiązanie niespolaryzowane
wiązanie kowalencyjne, kiedy wspólna para elektronów nie jest przesunięta w stronę żadnego z atomów
wiązanie spolaryzowane
wiązanie kowalencyjne, kiedy wspólne pary elektronowe są przesunięte w stronę jednego z atomów
grupy główne
w układzie okresowym grupy: 1, 2 i od 13 do 18 to grupy ...
grupy poboczne
w układzie okresowym grupy od 3 do 12 to grupy ...
prawo okresowości
Właściwości pierwiastków chemicznych , uporządkowanych zgodnie z liczbą atomową, powtarzają się okresowo. To prawo ...
prawo zachowania masy
W układzie zamkniętym masa substratów jest równa masie produktów reakcji chemicznej. To prawo ...