Level 2 Level 4
Level 3

woda, roztwory


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dipol
cząsteczka mająca dwa bieguny: dodatni i ujemny, np. cząsteczka wody
emulsja
mieszanina niejednorodna dwóch nierozpuszczających się w sobie cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci małych kropelek; rodzaj koloidu
rozpuszczanie
wnikanie cząsteczek jednej substancji między cząsteczki drugiej substancji
roztwór
mieszanina jednorodna rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej
rozpuszczalność substancji
maksymalna liczba gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze, aby otrzymać roztwór nasycony
roztwór nasycony
roztwór, w którym w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej danej substancji
roztwór właściwy koloid zawiesina
podział mieszanin ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczanej (od średnicy cząstek najmniejszych)
nasycony nienasycony
podział roztworów ze względu na masę substancji rozpuszczanej
rozcieńczony stężony
podział roztworów nienasyconych
temperatura mieszanie rozdrobnienie
czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji
roztwór nienasycony
roztwór, w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić pewną ilość danej substancji
roztwór stężony
roztwór, w którym masa substancji rozpuszczanej jest znaczna (kilkadziesiąt procent) w stosunku do masy rozpuszczalnika (wody)
roztwór rozcieńczony
roztwór, w którym masa substancji rozpuszczanej jest mała (kilka procent) w stosunku do masy rozpuszczalnika (wody)
roztwór właściwy
roztwór, w którym cząstki substancji rozpuszczanej maja rozmiary mniejsze od 10 do potęgi minus 9 m
koloid
mieszanina, w której cząstki substancji rozpuszczanej mają rozmiary od 10 do potęgi minus 9 m do 10 do potęgi minus 7 m
zawiesina
mieszanina cieczy i substancji rozpuszczanej, której cząstki mają rozmiary większe od 10 do potęgi minus 7 m
zol
w szerszym znaczeniu może być tak nazwany koloid np. gazozol (cząstki rozproszone w gazie), liozol (cząstki rozproszone w cieczy), dirozol (cząstki rozproszone w ciele stałym); w węższym znaczeniu rodzaj koloidu, gdzie substancja stała jest rozproszona w cieczy
żel
roztwór koloidalny np. roztwór wodny żelatyny, krochmalu, mydła, który samorzutnie może przejść ze stanu ciekłego w stan zbliżony do ciała stałego, często poprzez obniżenie temperatury; zachowuje wtedy stabilność kształtu
roztwór przesycony
roztwór możliwy do uzyskania Poprzez powolne ochładzanie roztworu nasyconego; Nie jest to stan stabilny — nadmiar substancji rozpuszczanej będzie się szybko wytrącał, na przykład pod wpływem czynnika mechanicznego