Level 9 Level 11
Level 10

351-400


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
front
trước
bottom
đáy
island
đảo
exchange
trao đổi
clean
sạch
studio
xưởng
train
huấn luyện
lady
quý cô
colleague
đồng nghiệp
application
đơn đăng ký, ứng dụng
lean
nghiêng
neck
cổ
damage
tổn hại
plastic
nhựa
tall
cao
plate
đĩa
hate
ghét
otherwise
mặt khác
writing
viết
press
ép
male
nam giới
start
bắt đầu
alive
sống
expression
biểu hiện
football
bóng đá
theatre
nhà hát
intend
ý định
attack
tấn công
chicken
thịt gà
army
quân đội
abuse
bạo hành
shut
đóng
map
bản đồ
extra
thêm
session
buổi
welcome
chào mừng
danger
nguy hiểm
domestic
nội địa
lots
rất nhiều
literature
văn học
rain
mưa
desire
khát khao
assessment
đánh giá
injury
chấn thương
respect
tôn trọng
paint
vẽ
northern
(thuộc) phía bắc
nod
gật
fuel
nhiên liệu
leaf