Level 11 Level 13
Level 12

451-500


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
married
kết hôn
instrument
dụng cụ, nhạc cụ
alone
một mình
predict
dự đoán
weather
thời tiết
presidential
tổng thống
commitment
cam kết
emotional
tình cảm
supreme
tối cao
bear
chịu, mang, sinh
pocket
túi
thin
mỏng
temperature
nhiệt độ
poll
bầu cử
surprise
bất ngờ
proposal
đề xuất
consequence
hậu quả
half
một nửa
breath
hơi thở
sight
tầm nhìn
cover
trang bìa
balance
cân bằng
adopt
nhận
minority
thiểu số
straight
thẳng
attempt
cố gắng
connect
kết nối
works
công việc
teaching
dạy
belong
thuộc về
aid
giúp đỡ
advice
lời khuyên
okay
ổn
organise
tổ chức
photograph
nhiếp ảnh
empty
trống
regional
địa phương
trail
lối đi
novel
tiểu thuyết
code
điều lệ
somehow
một cách nào đó
jury
bồi thẩm đoàn
Iraqi
(thuộc) nước I rắc
breast
human
con người
acknowledge
công nhận
theme
chủ đề
storm
bão
record
ghi âm
union
công đoàn