Level 15 Level 17
Level 16

651-700


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
address
địa chỉ
branch
chi nhánh
combination
phối hợp
just
công bằng
frequently
thường xuyên
relief
cứu trợ
user
người dùng
dad
bố
kick
đá
part
phần
ancient
cổ đại
manner
thái độ
rating
đánh giá
silence
sự im lặng
golden
vàng
motion
chuyển động
German
(thuộc) Đức
gender
giới tính
solve
giải quyết
fee
chi phí
landscape
cảnh quan
used
đã được dùng
bowl
cái bát
equal
bình đẳng
long
dài
official
chính thức
frame
cấu trúc
forth
về phía trước
typical
điển hình
except
ngoại trừ
conservative
bảo thủ
eliminate
loại bỏ
hall
đại sảnh, hành lang
host
chủ nhà
trust
tin tưởng
ocean
đại dương
row
hàng
score
ghi điểm
producer
nhà sản xuất
afford
đủ điều kiện
meanwhile
trong khi đó
regime
chế độ
division
sự phân chia
fix
sửa
confirm
khẳng định
appeal
kêu gọi, thỉnh cầu
mirror
cái gương
tooth
răng
length
độ dài
smart
thông minh