Level 16 Level 18
Level 17

701-750


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rely
dựa vào
entirely
toàn bộ
complain
than phiền
topic
chủ đề
issue
đưa ra
variable
biến số
back
lùi về sau
range
dao động
telephone
điện thoại
perception
nhận thức
attract
thu hút
secret
bí mật
bedroom
phòng ngủ
confidence
sự tự tin
debt
khoản nợ
rare
hiếm
his
của anh ấy
tank
thùng
nurse
y tá
opposition
đối lập
coverage
bao phủ
aside
sang một bên
anywhere
bất cứ chỗ nào
bond
dây đai, ràng buộc
file
sắp xếp, đệ trình
pleasure
vui thích
master
chủ nhân, sự thành thạo
era
thời đại
requirement
yêu cầu
stand
chỗ đứng, quan điểm
check
kiểm tra
fun
vui
wing
đôi cánh
expectation
kỳ vọng
now
bây giờ
separate
tách biệt
except
ngoại trừ
clear
làm rõ
struggle
đấu tranh
mean
trung bình, xấu tính
somewhat
một chút
pour
đổ
stir
khuấy
judgement
phán quyết
clean
làm sạch
beer
bia
English
(thuộc) Anh
reference
tham khảo
tear
nước mắt
doubt
nghi ngờ