Level 18 Level 20
Level 19

801-850


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
necessarily
tất nhiên
specifically
cụ thể
tired
mệt
rise
sự tăng lên
tie
hòa
employ
thuê người
holiday
ngày lễ
dance
nhảy
vast
bao la
fewer
ít hơn
household
hộ gia đình
resolution
giải pháp
abortion
phá thai
witness
nhân chứng
apart
tách ra
barely
vừa mới
sector
khu vực
emphasise
nhấn mạnh
representative
đại diện
beneath
ở dưới
lack
thiếu
black
màu đen
incident
sự việc
beside
bên cạnh
limited
giới hạn
proud
tự hào
flow
dòng chảy
faculty
khoa (đại học)
waste
rác thải
increased
tăng lên
merely
đơn thuần
mass
đa số
experiment
thí nghiệm
definitely
nhất định
bomb
quả bom
liberal
tự do
enormous
khổng lồ
tone
giọng
massive
đồ sộ
engineer
kỹ sư
female
nữ giới
wheel
bánh xe
decline
từ chối
invest
đầu tư
promise
lời hứa
cable
cáp
expose
phơi bày
rural
nông thôn
narrow
hẹp
cream
kem