Level 20 Level 22
Level 21

901-950


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
guilty
phạm tội
living
sống
acquire
tóm lấy
technical
kỹ thuật
compete
đua tranh
mind
bận tâm
potential
triển vọng
immigrant
di dân
weak
yếu
illegal
không hợp pháp
alternative
thay thế
column
cột
interaction
tác động, tương tác
personality
tính cách
curriculum
chương trình giảng dạy
signal
dấu hiệu
list
liệt kê
passenger
hành khách
assistance
hỗ trợ
forever
mãi mãi
fun
vui
regard
liên quan
Israeli
(thuộc) nước Ít-ren
association
hiệp hội, liên kết
knock
review
xem xét
laboratory
phòng thí nghiệp
wrap
bao
offer
sự đưa ra
display
trưng bày
criticism
phê bình
asset
tài sản
depression
tuyệt vọng
spiritual
tâm linh
musical
(thuộc) âm nhạc
prayer
khẩn cầu
journalist
nhà báo
suspect
nghi ngờ
scholar
học giả
warning
cảnh báo
climate
khí hậu
cheese
phô mai
observation
quan sát
payment
khoản tiền
childhood
tuổi thơ
sir
ngài
permit
cho phép
definition
định nghĩa
cigarette
thuốc lá
priority
ưu tiên