Level 3 Level 5
Level 4

51-100


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stick
dính, cắm
define
định nghĩa
easily
dễ dàng
through
qua
hole
lỗ
element
yếu tố
status
tình trạng
vision
tầm nhìn
normal
bình thường
Chinese
(thuộc về) Trung Quốc
ship
con tàu
stone
hòn đá
solution
giải pháp
slowly
chậm
scale
cân, mức độ
bit
chút
university
đại học
introduce
giới thiệu
driver
tài xế
attempt
cố gắng
park
công viên
spot
nơi chốn, dấu vết
lack
thiếu
ice
đá
boat
tàu
drink
uống
sun
mặt trời
front
phía trước
distance
khoảng cách
wood
gỗ
truck
xe tải
handle
xử lý
return
quay về
mountain
núi
survey
khảo sát
supposed
đáng lẽ
tradition
truyền thống
winter
mùa đông
village
ngôi làng
Soviet
Xô-viết
refuse
từ chối
sales
bán, doanh số
roll
cuốn
communication
giao tiếp
run
chạy
screen
màn hình
gain
tăng, dành được
resident
cư trú
hide
dấu
gold
vàng