Level 4 Level 6
Level 5

101-150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
club
câu lạc bộ
farm
nông trại
future
tương lai
potential
triển vọng
increase
tăng
middle
ở giữa
European
(thuộc) châu Âu
presence
hiện diện
independent
độc lập
district
quận
shape
hình dáng
reader
người đọc
contract
hợp đồng
crowd
đám đông
Christian
(thuộc) Thiên chúa giáo
express
bày tỏ
apartment
căn hộ
willing
sẵn sàng
strength
sức mạnh
previous
trước
band
ban
obviously
hiển nhiên
horse
con ngựa
interested
quan tâm
target
đối tượng
prison
nhà tù
ride
cưỡi, lái
guard
bảo vệ
terms
điều khoản
reporter
nhà báo
demand
đòi hỏi
deliver
vận chuyển
text
văn bản
share
chia sẻ
tool
công cụ
wild
hoang dã
vehicle
xe cộ
observe
quan sát
flight
chuyến bay
inside
bên trong
facility
phương tiện
understanding
hiểu biết
average
trung bình
emerge
hiện lên
advantage
lợi thế
light
nhẹ
quick
nhanh
leadership
lãnh đạo
earn
kiếm được
pound
pao