Level 5 Level 7
Level 6

151-200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
basis
căn bản
bright
tươi sáng
operate
hoạt động
guest
khách
sample
mẫu
contribute
đóng góp
tiny
tí hon
block
khóa
protection
bảo vệ
settle
giải quyết
feed
cho ăn
collect
thu thập
additional
thêm
highly
cao
while
trong khi
identity
định dạng
title
danh hiệu
mostly
phần nhiều
lesson
bài học
faith
niềm tin
river
dòng sông
promote
xúc tiến
living
sống
present
hiện tại
count
đếm
unless
trừ khi
marry
kết hôn
tomorrow
ngày mai
technique
kỹ thuật
path
con đường
ear
lỗ tai
shop
cửa hàng
folk
dân gian
order
ra lệnh
principle
nguyên tắc
survive
sống sót
lift
nâng
border
biên giới
competition
kỳ thi, cạnh tranh
jump
nhảy
gather
tập hợp
limit
giới hạn
fit
hợp
claim
đòi hỏi
cry
khóc
equipment
thiết bị
worth
đáng
associate
liên kết
critic
nhà phê bình
warm
ấm