Level 6 Level 8
Level 7

201-250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aspect
khía cạnh
result
kết quả
insist
nhất định
failure
thất bại
annual
thường niên
French
(thuộc) Pháp
comment
nhận xét
affair
quan hệ
responsible
trách nhiệm
approach
tiếp cận
mean
điều kiện
until
đến khi
procedure
thủ tục
regular
thường xuyên
spread
phổ biến
chairman
chủ tịch
baseball
bóng chày
soft
mềm
ignore
phớt lờ
egg
trứng
measure
đo lường
belief
niềm tin
demonstrate
biểu thị
anybody
bất cứ ai
murder
án mạng
gift
quà
religion
tôn giáo
review
xem xét
editor
biên tập viên
past
quá
engage
tiến hành
coffee
cà phê
document
văn bản
speed
tốc độ
cross
băng qua
influence
ảnh hưởng
anyway
dù sao chăng nữa
commit
cam kết
threaten
đe dọa
female
nữ giới
youth
thanh niên
wave
làn sóng
move
di chuyển
afraid
sợ
quarter
một quý (3 tháng)
background
nền
native
bản xứ
broad
rộng
wonderful
tuyệt vời
deny
phủ nhận