Level 2
Level 1

Level 1


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nhất
Cổn
Chủ
丿
Phiệt
Ất
Quyết
Nhị
Đầu
Nhân
Nhân (Đi)
Nhân (Đứng)
𠂉
Nhân (Nằm)
Bát
Quynh
Mịch
Băng
Kỷ
Khảm
Đao
Đao
Lực
Bao
Chuỷ
Phương
Thập
Bốc
Tiết
Hán
Tư, Khư
Hựu
Khẩu
Vi
Thổ
Truy
Tịch
Đại
Nữ
Tử
Miên