Level 1 Level 3
Level 2

Level 2


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Thốn/Tấc
Tiểu
Uông
Thi
Triệt
Sơn
Xuyên
Bộ
Công
Kỷ
Cân
Can
Yêu
广
Nghiễm
Dẫn
Củng
Dặc/Dực
Cung
Kệ
Sam
Sách/Xích
Tâm
Bộ Tâm
Qua
Hộ
Thủ
Bộ
Chi
Phộc
Văn
Đẩu
Cân
Phương
Nhật
Nguyệt
Mộc
Khuyết
Chỉ
Ngạt
Thù