Level 3 Level 5
Level 4

Level 4


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mịch
Phẫu
Dương
Lão
Nhi
Lỗi
Nhĩ
Duật
Nhục
Thần
Tự
Chí
Thiệt
Suyễn
Chu
Sắc
Thảo
Trùng
Huyết
Hành
Y
Bộ Y
Kiến
Giác
Ngôn
Cốc
Đậu
Thỉ
Trãi
Bối
Tẩu
Túc
𧾷
Bộ Túc
Xa
Thần
Sước
Ấp
Dậu