Level 1 Level 3
Level 2

Level 2


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nhân
Thủy
Chính
Sinh
Thanh
Tịch
Thạch
Xích
Thiên
Xuyên
Tiên
Tảo
Thảo
Túc
Thôn
Đại
Nam
Trúc
Trung
Trùng
Đinh
Thiên
Điền
Thổ
Nhị
Nhật
Nhập
Niên
Bạch
Bát
Bách
Văn
Mộc
Bản
Danh
Mục
Lập
Lực
Lâm
Lục