Level 4 Level 6
Level 5

Level 5


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Trường
Sắc
Thực
Tâm
Tân
Thân
Đồ
Số
西
Tây
Thanh
Tinh
Tình
Thiết
Tuyết
Thuyền
Tuyến
Tiền
Tổ
Tẩu
Đa
Thái
Thể
Đài
Địa
Trì
Tri
Trà
Trú
Trường
Điểu
Triều
Trực
Thông
Đệ
Điếm
Điểm
Điện
Đao
Đông
Đương